Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych – 206.400,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozstępczych – 222.912,00 zł
Kwota netto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 24.000,00 zł
Kwota brutto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 29.520,00 zł

Termin dostawy – do 3 dni roboczych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę brutto w wysokości około 262.420,49 zł

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dotyczy:         konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Profilaktyki
i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych                  pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć –  profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Czytaj dalej

Szpital Powiatowy z WOŚP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 3.205,44 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt Czytaj dalej