Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Dot. Pakietu nr 1, poz. 40, 42
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 90.870,90 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 98.239,93 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 6/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 7.05.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 7.05.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.06.2019 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt Czytaj dalej