Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ww zapytaniu ofertowym:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 41.146,48 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 25.409,09 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 19.03.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.03.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 17.04.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MERIDA Sp. z o.o. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław Oddział Szczecin.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 30.122,02zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37.050,10 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złozonej oferty – 13.722,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 16.878,31 zł

Do oceny oferty nie złożono próbek.

2. oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.452,42 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.146,48 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.657,80 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 25.409,09 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 1 i pakiet nr 2.

3. oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia „ARKADY” ul. Jagodowa 3, 73-200 Choszczno.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 19.504,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.990,66 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 2.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 67.315,66 zł (słownie:sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 66/100).