Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 10/2021 na dostawę materiałów operacyjnych.

Pyrzyce, dnia 16 .09. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 10/2021 na dostawę materiałów operacyjnych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę :

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Skamex Sp. z o.o. Sp.J.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Kwota netto – 336.845,00 zł

Kwota brutto – 364.617,60 zł

100 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. nie odrzucono oferty nie dotyczy (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


Pyrzyce, dnia 16 .09.2021 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania nr 4/21 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.09.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania nr 4/21 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.730.000,00 zł.

14.09.2021 r.……………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Alteris Spółka Akcyjna

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

Wartość netto – 1.535.000,00 zł

Wartość brutto – 1.728.600,00 zł

14.09.2021 r.…………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2021 na dostawę implantów elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 14.09.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2021 na dostawę implantów elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 1 – prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 i stworzenie osobnego zadania na elektrody bierne oraz dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

  • 170,5mmx128,5mm powierzchnia całkowita,

  • z pierścieniem ekwipotencjalnym.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 1 i stworzenie osobnego pakietu.

Dopuszcza elektrody o parametrach: 170,5mmx128,5mm powierzchnia całkowita, z pierścieniem ekwipotencjalnym.