Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

  1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
  2. ISPL Marek Więski

   ul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

   20190204113144

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

  1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
  2. ISPL Marek Więskiul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

 

20190204113144

 

Dotyczy:przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę „ asortymentu medycznych jednorazowego użytku”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czarną niezmywalną i czyteklną skalą?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze niekontrastującym, białym?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – do tyczy pakietu nr 2 pozycja nr 9-17- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 9-17 z pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.