dot. konkursu na usługi laboratoryjne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dot. ww. postępowania. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

  • Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowa stawka czynszu za dzierżawę pomieszczeń zostanie utrzymana na obecnym poziomie.
  • Odpowiedź: Stawka czynszu zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 5/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 17.04.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.04.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.05.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala Czytaj dalej

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów rentgenowskich”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Irena Nowacka- pracownik RTG.
2. Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 11.04.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.04.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 10.05.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3-materiały rentgenowskie

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 1- oferta

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Pakiet nr 1- materiały rentgenowskie

parametry techniczne-załącznik nr 2

RODO- mater. rentgenowskie

SZPITAL POWIATOWYSIWZ -materiały rentgenowskie

umowa – projekt na materiały rentgenowskie