Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.363,84 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. świetlica wiejska w Żabowie