Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

PESTOKIL Bartosz Kopczuk ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 35.424,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.363,84 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 66.420,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 121.636,92 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pky
Razem – 100 pkt

ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Konsorcjum Lider ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 3.605,04 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę 7 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 55.569,97 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Ogłoszenie o konkursie na usługi laboratoryjne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018. 2219 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach, których szczegółowy wykaz zawarty jest w szczegółowych warunkach konkursu dostępnych od dnia ukazania się ogłoszenia tj.
02.04.2019 roku na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

2. Umowa zawarta zostanie na okres 36 miesięcy.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularze oferty znajdują się na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

4. Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, budynek administracji, I piętro, w terminie do dnia 16.04.2019 roku do godziny 10.30 z adnotacją: „KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego( data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Szpitala Powiatowego w Pyrzycach najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 16.04.2019 roku o godz. 11.00

6. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala:

7. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.Szpital Powiatowy w Pyrzycach zastrzega sobie prawo do:
– przyjmowania ofert wyłącznie na opracowanym formularzu (dostępny na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl),

– możliwość negocjacji ofert;

– odwołanie konkursu bez podania przyczyny;

– przesunięcia terminu składania ofert.

9. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest. Na rozstrzygnięcie konkursu przysługuje oferentowi odwołanie. Ewentualne protesty lub odwołania dotyczące konkursu można składać pisemnie w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

SzWK – do konkursu na usługi diagnostyczne Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Załącznik nr 1 do SzWK – oferta

Załącznik nr 2 do SzWK – wykaz badań

Załącznik nr 3 – Umowa na badania do konkursu – wzór

Załącznik nr 4 – Umowa najmu pomieszczeń – wzór

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – PESTOKIL Bartosz Kopczuk, ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.

Cena wybranej oferty netto wynosi: 28.800,00 zł na okres 3 lat.
Cena wybranej oferty brutto wynosi: 35.424,00 zł na okres 3 lat.