Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Spółka Jawna J. Patruś& R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 142.349,28 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 149.466,76 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2. Oferta – Piekarnia AGA S.C. A.Kominek & P. Wydro ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 36.704,64 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 38.551,29 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol6B, 03-236 Warszawa. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Kwota netto wybranej oferty – 681.840,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych ).
Kwota brutto wybranej oferty – 838.663,20 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 13/2017 na dostawę leków.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nastapiła omyłka pisarska w zestawieniu złożonych ofert.
Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska (oferta nr 9) złożył ofertę w zakresie pakietu nr 6, a nie jak wpisano w zakresie pakietu nr 8- wartość oferty brutto wynosi 46.503,72 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzy złote 72/100)