OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny opwracyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczony na stronie internetowej szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Kukuła Marian – (091) 5702-573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

cena – 80%
termin rozpatrzenia reklamacji – 20%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2-sekretariat.
Termin składania ofert – 04.04.2017 rok do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 04.04.2017 rok o godzinie 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert tj. do 02.06.2017 rok.
Wpłata wadium – do 04.04.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ na usługi PRALNICZE

Umowa_najmu_i_serwisu_bielizny_plaskiej[2]- PROJEKT-załącznik nr 4

zalacznik 5-pranie

załacznik nr 1 do umowy-pranie

załącznik nr 2-_formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIW1-oferta PRALNIA

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-pranie

załącznik nr 7-oświadczenie o obowiązku podatkowym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2017 na dostawę:
„materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy jednak do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.
2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219
Kryterium oceny ofert:
cena – 90%
termin dostawy – 10%
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert – do 07.03.2017 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 07.03.2017 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 05.04.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet mat. opera.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper.

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper.

załącznik nr 7-mat. oper.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2017 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego.

Termin wykonania zamówienia – 3 lata od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Kukuła Marian-Kierownik GT
2. Bożena Wyciszkiewicz-pracownik Działu zamówień publicznych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryterium oceny ofert:
cena- 90%
termin dostawy – 10 %
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce-sekretariat.
Termin składania ofert do dnia 02.03.2017 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu 02.03.2017 r. o godzinie 11°°.
Termin związania ofertą (30 dni) do dnia 31.03.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

Dokument- umowa najmu

Pakiet nr 1-tlen medyczny

SIWZ-zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-gazy

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1- GAZY

załącznik nr 7-gazy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 174.397,32 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Termin dostawy – 2 dni
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt
Razem – 95 pkt.
– ofertę nr 2 złożoną przez firmę – COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 12.960,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt
Termin dostawy – 1 dzień
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Postępowanie w pakiecie nr 2 – osprzęt do diatermii zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww zamówienia.