Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu Szpitala wraz z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Wnosimy o dodanie zapisu w treści umowy w paragrafie 7 ust. 1: „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia… r., jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego PPE po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź- Zamawiający uwzględniając powyższą uwagę Wykonawcy zmienia zapis pkt. 5 ust. 1 na następujący: „Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym Wykonawcy, która wynosi za sprzedaż 1 MWh dla grupy taryfowej B22: w okresie: …………. do ………… r. oraz postanowienie pkt 7 ust. 1 na następujący:
„Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy od dnia ………”.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia formularz ofertowy (załącznik nr 2) na załączony do niniejszej informacji.

2. Pytanie – wnosimy o wykreślenie z § 6 ust. 3 i 4 kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury, ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłek przez Operatora Pocztowego.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższą modyfikację.

3. Pytanie- Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur rozliczeniowych w formie elektronicznej?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – czy dla PPE objętego postępowaniem będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy układ pomiarowy jest dostosowany do zasad TPA?

Odpowiedź- TAK.

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala wraz z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Alkon Ochrona Sp,. Z o.o. Sp.K. Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty – 867.240,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 1.066.705,20 zł
2. Oferta firmy – Gustaw Gemini Sp. z o.o. ul. I Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin.
– Kwota netto złożonej oferty – 461.160,00 zł
– Kwota brutto złożonej oferty – 567.226,80 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około 348.229,38 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy mimo zapisów w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. art. 33 ust. 2 dopuszczacie Państwo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. 19) lub posiadania orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy, z wyjątkiem schorzenia narządu ruchu?

Odpowiedź-NIE.