Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Beryl Med LTD ul. Sadowa 14 14, 05-410 Józefów.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 4.644,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 81.371,34 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.560,14 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 3 złożoną przez firmę –MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 33.957,89 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 68 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 64.151,12 zł
Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 68 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Beryl Med LTD ul Sadowa 14, 05-410 Józefów.

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.300,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.644,00 zł

Termin dostawy –

2. oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 75.048,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 81.371,34 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.074,20 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 33.560,14 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

3. oferta nr 3 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 31.442,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 33.957,89 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 59.399,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 64.151,12 zł

Termin dostawy – 3 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 225.017,76 zł(słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemnaście złotych 76/100).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

  1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
  2. ISPL Marek Więski

   ul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

   20190204113144

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

  1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
  2. ISPL Marek Więskiul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

 

20190204113144