Dotyczy:postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym.

Odpowiedź- Tak.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 9,10,17?

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 11/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 13.09.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 13.09.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 12.10.2018 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

RODO-leki

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

PAKIET Nr 1 – PŁYNY INFUZYJNE

PAKIET Nr 2– ŻYWIENIE POZAJELITOWE

PAKIET Nr 3 – ŚRODKI OCZYSZCZAJĄCE SKÓRĘ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych..

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp.J. Przecław 50, 72-005 Przecław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 4.282,92 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 37.802,07 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 27.223,06 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

PAKIET NR 1

Cena – 56,01 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,01 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 57,64 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 97,64 pkt

PAKIET NR 3

Cena 52,78 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 92,78 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Asclepios S.A ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 34.281,52 zł

2. LEK S.A. Ul Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 50.663,88 zł

3. PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 – 1.908,39 zł.

4. Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 – 17.694,29 zł

5. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 49.241,52 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 – 88.620,48 zł.

6. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 – 5.072,22 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 – 21.972,19 zł.

7. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 54.650,29 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 1.584,58 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 – 21.178,69 zł.

8. „SHOBU-KAN” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 15 – 20.556,37 zł.