Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych: 222.912,00 zł.
(słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych).
Kwota brutto wybranej oferty na dzierżawę monitora: 29.520,00 zł.
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Cena wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych za okres 24 miesięcy brutto wynosi: 222.912,00 zł.

Cena wybranej oferty za dzierżawę monitora za okres 24 miesięcy brutto wynosi: 29.520,00 zł

broszura infomacyjna

krótka informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA