Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2017 na dostawę sprzętu medycznego- aparat do znieczulenia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi – 99.252,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Konsorcjum Lider Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 770,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 831,60 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/2017 na dostawę sprzętu – aparat do znieczulenia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz.

Cena wybranej oferty wynosi: 99.252,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 2 – Ins Actrapid – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 13,14 Cisatracurium – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 11,12 – czy należy wycenić 2 x ten sam lek? Nie ma na rynku w dawce 2,5mg?

Odpowiedź- pozycja nr 11- Tialorid Mite tab. 2,5 mg x 25 mg, pozycja nr 12 – Tialorid Mite tab. 5 mg x 0,05.