OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 14/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40% Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1– 318.803,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 344.307,24 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Oferta – EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 9.510,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 10.270,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

3. Oferta – Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 30.140,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 32.551,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

4. Oferta – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 680.250,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 734.670,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 1.119.802,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 116.755,73 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 73/100).