Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 28.449,90 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 62.586,76 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm zamiast 4,00 mm?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjnymi z możliwością śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym?
Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 26.342,50 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 57.950,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 91.439,83 zł:

Pakiet nr 1 – 28.647,73 zł
pakiet nr 2 – 62.792,10 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 18/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 18/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 26.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 26.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.10.2017 r.
Wpłata wadium – 26.09.2017 r. Czytaj dalej