Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2017 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.
Kwota brutto wybranej oferty – 67.714,95 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternascie złotych 95/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty brutto wynosi: 254.652,12 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt
Razem – 95 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia artroskopowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Kwota netto złożonej oferty – 234.614,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –254.652,12 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 254.700,72 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 67.714,95 zł (okres 3 lat).

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt

Razem – 95 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

CENA – 60,54 pkt

TERMIN DOSTAWY – 5 pkt

RAZEM 65,54 pkt