Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 01.06.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2020 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 75.668,91 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 81.722,42 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta nr 2 – Linde Gaz Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 3.205,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 3.461,83 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

 1. Oferta nr 3 – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 11.448,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 12.363,84 zł

TERMIN DOSTAWY _ 1 dzień.

 1. Oferta nr 4 – ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 98.528,66 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 106.410,96 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 5 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 17.900,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 19.332,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

 1. Oferta nr 6 – TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 124.690,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 134.665,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 7 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Kraków.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 53.462,93 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 57.739,97 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 8 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław. Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 52.923,42 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 57.157,30 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 447.163,16 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 16/100).

Pakiet nr 1 – 82.793,77 zł brutto

Pakiet nr 2 – 110.492,17 zł brutto

Pakiet nr 3 – 74.289,85 zł brutto

Pakiet nr 4 – 139.212,00 zł brutto

Pakiet nr 5 – 12.603,82 zł brutto

Pakiet nr 6 – 24.405,84 zł brutto

Pakiet nr 7 – 3.365,71 zł brutto.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Numer sprawy: 07/2020

Pyrzyce, dnia 1.06.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego

Numer sprawy: 07/2020

 1. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 4. poz. 25 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

 1. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 25 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Pyrzyce, dnia 01.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Cena wybranej oferty na okres 3 lat wynosi: 1.133.926,56 zł brutto.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2020.

Pyrzyce, dnia 29.05.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2020.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Pakiet 4, poz. 24,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 24,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32-33

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32-33

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 33

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 24,34

Czy zamawiający dopuści z jednostronną czytelną i niezmywalną skalą pomiarową?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.