Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

Pyrzyce, dnia 04.12 .2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

 1. Kod CPV: 33.10.00.00-1

 2. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego w załączniku nr 1 do zapytania opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Termin realizacji umowy: 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany/ przesunięcia terminu realizacji umowy.

Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia z zewnętrznych źródeł finansowania i musi dokonać ich rozliczenia w ściśle określonym terminie.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem cenowym ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego następujące dokumenty:

– dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osoby do tego upoważnione.

– wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

      • aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm./ potwierdzające, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym.

      • dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników (od 1 do 9).

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

– treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

– wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

– oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

– wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. WYBÓR OFERTY.

1. Zamawiający oceni i porówna tę ofertę, która została uznana za zgodną z zapisami zapytana ofertowego.

2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie nie dotyczy dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:

a. oczywistej omyłki pisarskiej,

b. omyłki rachunkowej, która następuje w skutek błędnego obliczenia ceny przez wykonawcę,

c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłoczne zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:

– zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia,

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,

– w przypadku gdy Wykonawca był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub jeżeli przesłane dokumenty nie będą prawidłowe,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

– jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców drogą mailową oraz drogą pocztową.

VI.KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) CENA – 60%

Cena- cena najniższa do ceny badanej x waga x 60

b)W OKRESIE GWARANCJI DODATKOWE BEZPŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE – 40%

 • 1 PRZEGLĄD – 20%

 • 2 PRZEGLĄDY I WIĘCEJ – 40%

VII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. Postępowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

f. zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

 • o unieważnieniu postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu ofertowym.

2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

3.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (załącznik nr 7).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

– Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

– ofertę należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać pocztą elektroniczną na adres: https://platformazakupowa.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.pyrzyce.net.pl) i na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl). Pod warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.Pytania należy kierować na adres : Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce oraz na stronie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty)

XIV. Termin składania oferty upływa dnia 14.12.2020 r. o godzinie 10:00.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku ewentualnych zmian w zapytaniu ofertowym o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawców i zamieści informację na stronie internetowej Szpital i stronie platformy zakupowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – parametry techniczne zapytanie ofertowe-wideolaryngoskop

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie zalacznik 3

Załącznik nr 4 – projekt umowy umowa -projekt

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 24 ust 1 i ust. 5 załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – warunki gwarancji zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 7 – oświadczenie załącznik nr 7

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 9 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 04.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Smith&Smith Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 136.954,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy– 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 503.011,08 złbrutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków,żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 04.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków,żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 53.291,52 zł.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 46.774,80 zł.

Projekt ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

W ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał dofinansowanie zakup sprzętu w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W ramach dofinansowania zakupiono do Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

 • zestaw komputerowy wraz z drukarką o wartości 4 499,00 zł

 • wideokolonoskop wraz z osprzętem (procesorem obrazu, źródłem światła oraz kablem umożliwiającym łączność nowego kolonoskopu z posiadanym oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym rejestrację zdjęć)
  o wartości 172 625,36 zł

 

 

 

 • insuflator CO2 o wartości 17 374,64 zł

Ogólna wartość projektu – 490 901,10 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego dotyczącego chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, który przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014 – 2020, skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększyć świadomość społeczeństwa jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,

 • przeprowadzić badania profilaktyczne w grupie osób w wieku między 55-64 lata
  gdzie zachorowalność na raka jelita grubego jest najwyższa

 • zwiększenie kompetencji lekarzy i pielęgniarek POZ.

Dzięki zakupionemu dodatkowemu sprzętowi do Pracowni Endoskopii od początku trwania projektu do dnia 30.09.2020 r. przebadano 316 osób.

Nowy sprzęt znacznie wpłynie na zwiększenie dostępu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku między
55 – 64 rokiem życia do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz wydłuży ich aktywność zawodową.

Do 30.09.2020 r. odbyło się już 19 spotkań w ramach organizowanych warsztatów edukacyjno – informacyjnych, w który udział wzięło 440 osób. Dzięki spotkaniom zwiększyła się świadomość osób jak ważne jest profilaktyka nowotworu jelita grubego.