Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Pakiet nr 3
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto złożonej oferty – 150,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 pn. „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą w przedmiotowym postępowaniu zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wydzieli z zadania nr 1 następujące pozycje tj.:

Oddział wewnętrzny: pozycja 1 – Defibrylator Burdick Medic; pozycja 5. Kardiomonitor Diascope Traveller, Defibryl atorLifepak 12, Kardiomonitory Memen, Pulsoksymetry Nanox ECO Nonin;
Pracownia endoskopii: pozycja 2 – Monitor L9AT SASO65Y04690;
Oddział chirurgiczny: pozycja 4 – Pulsoksymetr Nanox ECO;
Pracownia USG: pozycja 5 – Aparat USG ALOKA SSD 4000 CV;
Oddział ortopedyczny: pozycja 6 – Aparat EKG ROK PRODUKCJI 2001, Kardiomonitor Propaq, Kardiomonitor V ital Signs;
Podstawowa opieka zdrowotna: pozycja 7 – Aparat EKG Mtrace;
Zakład opiekuńczo leczniczy: pozycja 9 – Pulsoksymetr Prince-100A;
Izba przyjęć: pozycja 10 – Defibrylator DefiMax;
Blok operacyjny: pozycja 12 – Respirator Drager Savina, Respirator Bear 1000, Aparat EKG Rok pr. 2016, Kardiomonitory
z rozszerzonym monitorowaniem, EKG Envoy, Kardiomonitor z rozszerzonym monitorowaniem EKG Mennen Medical, Kardiomonitor Vitalogic 4500, Kardiomonitor, Mennenenmove 1200 Medical, Defibrylator, Primedic defib. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania . W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy umowa § 4 ust. 1A i ust. 1B-prosimy o wskazanie terminu naprawy w ilościach dni.

Odpowiedź- 3 dni.

2. Pytanie – dotyczy umowa § 7 – prosimy o wskazanie stanowiska uprawnionych przez zamawiającego osób.

Odpowiedź- Pielęgniarka oddziałowa i Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego.

3. Pytanie – dotyczy umowa § 8 ust. 2- prosimy o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pod pojęciem „koszt zaopatrzenia”.

Odpowiedź- koszty związane z zakupem części.

4. Pytanie – umowa § 8 ust. 6 – zamawiający w ustępie tym wymaga: „Jeżeli wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez zamawiającego oznacza to, że wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości”. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym istnieje prawo dochodzenia odsetek przez cały okres, zanim roszczenie odsetkowe się przedawni.

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowne certyfikaty producenta poświadczające uprawnienia do naprawy konkretnego typu sprzętu?

Odpowiedź- NIE WYMAGA.