Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 33.672,24 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 40.219,20 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 31.178,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.672,24 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 37.240,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 40.219,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 3 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 42.465,60 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 39.560,40 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „ZBOREK” Z.Kusiak H.Kusiak Sp.J. Przecław 50, 72-005 Przecław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 4.282,92 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 92/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 37.802,07 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwa złote 07/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 27.223,06 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 06/100).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 12/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2018 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 80 %
2. Termin dostawy – 20 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 20.09.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 20.09.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 19.10.2018 r. Czytaj dalej