Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy nie jest omyłką umieszczenie przez Zamawiającego w pakiecie nr 1, w grupie pn. „Oddział Intensywnej Terapii niżej wymienionych urządzeń medycznych, wobec faktu, że urządzenia te dublowane są w innych pakietach?

Aparat do dializy

Diapact CRRT

Braun

Aparat do znieczulenia

ALYS 2000

Mediland

Aparat do znieczulenia

Aestiva

AnmediQ

Aparat do znieczulenia

Excel 210

AnmediQ

Respirator

Taema Horus

Mediland

Respirator transportowy

Mediland

Xtolay Respirator

Taema Extend

Mediland

0479 respirator

Taema Extend

Mediland

Monitor pomiarów hemodynamicznych

AnmediQ

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z pakietu nr 1 wyżej wymienionych urządzeń?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 – dwie ostatnie pozycje- myjnie automatyczne mini?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 2.720,88 zł.
(słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 88/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 41.421,58 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 58/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 26.767,44 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100)

2. „MADAR” Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 141.526,68 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 68/100).