OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2018 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 27.08.2018 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 27.08.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą –25.09.2018 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „MADAR” Dariusz Wartal. ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 137.222,82 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie wpłynęły żadne ważne oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1-antybiotyki złożoną przez firmę Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Firma Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferowała produkt o nazwie Taromentin, który zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie posiada trwałości przygotowanego roztworu co najmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej, a taki wymóg został postawiony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 31.07.2018 r, które stanowią integralną część SIWZ. Ponadto, Wykonawca Neuca S.A z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferował niezgodną z SIWZ ilość produktu.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.742,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.281,52 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

2. oferta nr 2 – Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 46.911,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 50.663,88 zł Czytaj dalej