Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła następująca firma: 1 oferta – PPUH „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Kwota netto złożonej oferty – 681.840,00 zł (okres 3 lat)
Kwota brutto złożonej oferty – 838.663,20 zł (okres 3 lat)

Cena prania ponadlimitowego i szpitalnego netto za 1 kg – 3,20 zł.
Cena prania ponadlimitowego i szpitalnego brutto za 1 kg – 3,93 zł.

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 841.320,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 6.264,00 zł brutto.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku w ramach postępowania – 9/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 7 Czy Zamawiający ma namyśli opakowania a’250szt.?

Odpowiedź- NIE.

Pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą?

Odpowiedź- NIE.

Pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy 10cm x 5cm x 100m?

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 152.452,80 zł. Czytaj dalej