Dotyczy: postępowania przetargowego, numer sprawy nr 19/2017 r. na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Poniższe pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 102 i 103 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Czy z uwagi na możliwość ujednolicenia oferty, Zamawiający dopuści paski testowe GlucoDr. auto w obu wymienionych pozycjach (102 i 103) Pakietu nr 1?

Odpowiedź- Nie dopuszczamy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kolejne pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 120 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Ze względu na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź- Wymagamy aby priobiotyk składał się z 9 róznych szczepów bakterii. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł brutto.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 174.636,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 58.881,60 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Na pakiety nr 3 i 4 nie złożono żadnej ważnej oferty.