Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 13/2017 na dostawę leków.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nastapiła omyłka pisarska w zestawieniu złożonych ofert.
Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska (oferta nr 9) złożył ofertę w zakresie pakietu nr 6, a nie jak wpisano w zakresie pakietu nr 8- wartość oferty brutto wynosi 46.503,72 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzy złote 72/100)

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 356,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 384,48 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta – Centrala Farmaceutyczna „Cefarm S.A. ” ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warsyawa.
– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 10 – 4.732,25 zł
– kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 10 – 5.110,83 zł

Termin dostawy – 1 dzień Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 344.307,24 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (2 dni)– 20 pkt
Razem – 80 pkt Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 14/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40% Czytaj dalej