Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:
Oferta nr 1 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.479,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.397,32 zł
2. Oferta nr 2 – Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
– Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 12.000,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 12.960,00 zł
3. Oferta nr 3 – EMED Sp. z o.o. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 12.610,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 13.618,80 zł

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 4 – implanty i narzędzia artroskopwe nie została złozona żadna ważna oferta.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około 231.391,30 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną, hydrożelową o powierzchni 108 cm², pakowane po jednej sztuce?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 2 – czy zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 5 m?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 6 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową z kablem o długości 4,5 m?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. GREEN Spółka Akcyjna ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty – 94.050,72 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 72/100).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2017

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 90 %
2. Termin dostawy – 10 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 14.02.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 14.02.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 15.03.2017 r.
Wpłata wadium – 14.02.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 3 – Klipsy tytanowe

PAKIET nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości

załącznik nr 7

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

zalacznik 3

załącznik nr 7

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

umowa-projekt implanty

PAKIET nr 2 – osprzęt do diatermii

PAKIET nr 4 – implanty i narzędzia artroskopowe

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty