Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że w pakiecie nr 7 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób, w pozycji nr 18 – szynka z pieprzem, winno być w rubryce średnia ilość roczna – 120 kg.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 12/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2017 na na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 104.679,39 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień ) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.