OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2018 na :

„DOSTAWĘ OPATRUNKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 5.04.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 5.04.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 4.05.2018 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa opatrunków

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-opatrunki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-opatrunki

załącznik nr 7-opatrunki

PAKIET Nr 1 – OPATRUNKI I

PAKIET Nr 2 – OPATRUNKI II

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Czy zamawiający dopuści zestaw do osteotomii składający się z:

1. biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonanych z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm).

Odpowiedź- NIE.

2. płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającej dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt ( w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm, 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5 mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 701 mm) umożliwiających jedno lub dwukorowe mocowanie.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.j. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Pakiet nr 4 – 33.108,80 zł brutto
Pakiet nr 5 – 10.967,40 zł brutto
Pakiet nr 6 – m66.180,91 zł brutto

2. Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2- 5.950,48 zł

3. UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j. ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów- Michalin.

Pakiet nr 1 – 66.420,00 zł brutto.

4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Pakiet nr 3 – 131.589,40 zł brutto

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2018 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 24.04.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.04.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 22.06.2018 r.
Wpłata wadium – 24.04.2018 r. Czytaj dalej