OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2017.

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2017 na dostawę:

„asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 1 rok (12 miesięcy)
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 19.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert-18.10.2017 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi : 3.205,44 zł

2. OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 27.501,80 zł

3. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 235.454,11 zł.

4. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 51.698,39 zł

5. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 12.272,78 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.855,54 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 2.968,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 3.205,44 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni Czytaj dalej