Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje o sprostowaniu następujących pozycji w danych pakietach:

PAKIET NR 4-Wędliny pozycja nr 16- Kaszanka, powinno być KASZANKA GRILOWA.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 1 – Schab z kością , powinno być SCHAB Z KOŚCIĄ 1kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 3 – Łopatka wieprzowa z/k bez skóry, powinno być ŁOPATKA WIEPRZOWA Z/K BEZ SKÓRY 1 kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe, pozycja nr 5 – Boczek świeży b/żeber i bez skóry paski, powinno być BOCZEK ŚWIEŻY BEZ ŻEBER I BEZ SKÓRY PASKI 1 KG LUB 2 KG.

PAKIET NR 4 – Mięso wołowe, pozycja nr 1 – Gulaszowe wołowe, powinno być GULASZOWE WOŁOWE 1 KG LUB 2 KG.

Pakiet nr 4-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 8/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2018 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40% Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 41.806,14 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześć złotych 14/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 19.491,28 zł.
(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 70,84 zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych 84/100). Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
PAKIET NR 3
Stały nadzór techniczny:

Kwota netto wybranej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto wybranej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto – 150,00 zł
Kwota brutto – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny Czytaj dalej