SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091 5793-227)

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce 19203000451110000002222130.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 18/2020 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 18/2020 na:

dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Tadeusz Kaczmarek- tel. 91 5702573 wew. 266.

2. Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60%
 2. Warunki gwarancji – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert- 17.11.2020 r. godzina 10.30

Termin otwarcia ofert – 17.11.2020 r. godzina 11°°

Termin związania ofertą 30 dnia od daty otwarcia ofert – 16.12.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 3.11.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SIWZ na dostawę sprzętu medycznego

parametry techniczne

umowa USG

załącznik nr 2-formularz ofertowy

zalacznik 3

załącznik nr 5

zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

załącznik nr 7

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 03.11.2020 r.

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul.Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 2.091,60 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 40.177,62 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 34.020,00 zł.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 30.10.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz-Kolonia.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 56.004,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 60.582,12 zł

TERMIN DOSTAWY – do 21 dni

Warunki gwarancji – 36 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 62.556,80 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100 ).