OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 13/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2016 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin płatności – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 04.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 04.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 03.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 2 elektrody

pakiet nr 3 klipsy tytanowe

szpital powiatowy siwz implanty

umowa projekt implanty

zalacznik 3

zalacznik nr 1 do siw1 implanty

zalacznik nr 5 oswiadczenie nalezy nie nalezy do gr kapitalowej

zalacznik nr 6 oswiadczenie art 24 ust 1

zalacznik nr 7

pakiet nr 1implanty i narzedzia artroskopowe

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 r. na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. Olejnicka D. Spółka Jawna ul. Rugiańska 17, 71-653 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty – 242.692,93 zł

(słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100).

obraz-2 obraz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D. Spółka Jawna ul. Rugiańska 17, 71-653 Szczecin.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.692,93 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Przedsiębiorstwo Handlowe „Hiper-Glazur” Sp. z o.o. ul. Świerczewska 8,

71-066 Szczecin

Cena – 57,73 pkt.

Termin dostawy – 6 pkt