boze-narodzenie-2016

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 2 – czy zamawiający dopuści preparat AMOXICILLINUM + ACID.CLAV. Fiol. 600 mg w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie -pakiet nr 2 azot ciekły- prosimy o dokreślenie przedmiotu zamówienia i wskazanie ilości posiadanych przez Zamawiającego pojemników /naczyń na ciekły, oraz wskazanie potencjalnej ilości naczyń napełnianych ciekłym azotem w trakcie jednej dostawy.

Odpowiedź- zamawiający posiada 2 szt. pojemników na ciekły azot,
– napełnianie ciekłym azotem w trakcie jednej dostawy od 1 do 2 pojemników.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 18/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 18/2016 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 04.01.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 04.01.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 02.02.2017 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

pakiet-nr-1-antybiotyki

pakiet-nr-2-azot-ciekly

pakiet-nr-3-leki-rozne

pakiet-nr-4-heparyny-drobnoczasteczkowe-enoxaparin-sodium

pakiet-nr-5-plastry

pakiet-nr-6-gipsy

pakiet-nr-7-opatrunki-jalowe

pakiet-nr-8-leki-kardiologiczne

pakiet-nr-9-leki-rozne-ii

szpital-powiatowy-siwz-apteka

umowa-dostawa-lekow

zalacznik-3-leki

zalacznik-nr-1-do-siwz-oferta-apteka

zalacznik-nr-5-apteka

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-apteka

oswiadczenie-o-obowiazku-podatkowym-leki

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2016 na zakup energii elektrycznej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.