Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjasnienie, czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy „ nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów”

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Szchulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 6.264,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 98 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 1 zostało unieważnione zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – zadanie 4 – czy zamawiający mając na względzie zasady polskiego i europejskiego systemu zamówień publicznych, a w szczególności mając na uwadze fakt, iż udzielenie zamówienia publicznego winno być przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, jak również przez wzgląd na ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi mu środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji dopuści w pakiecie nr 4- kaniulę dożylną wykonaną z poliuretanu, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żył, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, rozmiary:
– 22G – dł. 25mm, przepływ 42 ml/min,
– 20 G – dł. 32mm, przepływ 59ml/min,
– 18G – dł. 45mm, przepływ 95 ml/min,
– 17G – dł. 45 mm, przepływ 155 ml/min,
– 16G – dł. 45 mm, przepływ 225ml/min,
– 14G – dł. 45 mm, przepływ 290 ml/min.

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, mycie i dezynfekcja narzędzi, powierzchni, terminczne mycie basenów.
Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.