Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1– 318.803,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 344.307,24 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Oferta – EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 9.510,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 10.270,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

3. Oferta – Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 30.140,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 32.551,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

4. Oferta – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 680.250,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 734.670,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 1.119.802,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 116.755,73 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 73/100).

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków nr 13/2017.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §3 ust.3 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Czytaj dalej