Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

ofertę złożyła firma – Fressenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota netto złożonej oferty – 235.555,00 zł,

Kwota brutto złożonej oferty – 257.994,00 zł

Termin dostawy – 3 dni,

Termin płatności 60 dni
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około
235.600,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 82.787,40 zł.
2. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 17.388,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2016 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 23.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 23.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 22.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu13% (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g- cytrynian sodu jednowodny 10,36 g- woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/1): Na+1352- Citrate3-500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; CI 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/I) w opakowaniu 5000 ml dostsosowany do róznych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 oraz długości 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitilonu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, Łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwa przylepna, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający w przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania wydzieli pozycje nr I.2, I.3, I.6, I.7 do osobnego pakietu?

Odpowiedzi-NIE.

5 Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji I.6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.