OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 19/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.10.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.10.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 9.11.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.10.2017 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.700,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.636,00 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 54.520,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 58.881,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w pakiecie nr 1 i 2 w wysokości 241.941,60 zł:

Pakiet nr 1 – 181.116,00 zł
pakiet nr 2 – 60.825,60 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 28.449,90 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 62.586,76 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm zamiast 4,00 mm?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjnymi z możliwością śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym?
Czytaj dalej