Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

  Cena wybranej oferty brutto wynosi: 314.033,76 zł.

  Ilość uzyskanych punktów za cenę – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

    III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację: Czytaj dalej

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

2. oferta nr 1 – Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto złożonej oferty – 255.312,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 314.033,76 zł

2. Oferta nr 2 firmy – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole.
– Kwota netto złożonej oferty – 256.392,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 315.362,16 zł

3. Oferta nr 3 – Energa-Obrót SA Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Kwota netto złożonej oferty – 269.460,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 331.435,80 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 305.532,00 zł.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.