Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 24.03.2020 r.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy z dnia 24.03.2020 r. dotyczącą ww zapytania wyraża zgodę na przesłanie oferty wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi w Specyfikacji na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oświadczenie, wnioski składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 24.03.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.

Wartość brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 4.644,00 zł

(słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote).

  1. Bialmed Sp. z o.o. ul. kazimierzowska 46/48/35, 02,546 Warszawa.

Wartość brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 82.873,44 zł

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 44/100).

Wartość brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 41.967,39 zł

(słownie: czterdzieści jeden tysiące dziewięśćset sześćdziesiąt siedem złotych 39/100)

  1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Wartość brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 33.977,12 zł

(słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 12/100).

Wartość brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.598,90 zł

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiat osiem złotych 90/100).