Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 32 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 5,5 cm x 200mb?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pozycja nr 40 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 5 cm?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pozycja nr 43 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pozycja nr 44 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
PAKIET NR 1:
Kwota netto złożonej oferty – 141.160,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –152.452,80 zł,

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 9.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 11.472,00 zł

PAKIET NR 3:

kwota netto złozonej oferty – 36.442,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 39.543,96 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 33.380,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 36.050,40 zł

PAKIET NR 5:
kwota netto złozonej oferty – 28.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 31.212,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 złożona przez firmę – NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 10.950,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 12.726,00 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 35.222,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 38.039,76 zł.

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto na całośc przedmiotu zamówienia w wysokości około 271.375,56 zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 9/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2017 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 06.04.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 06.04.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 05.05.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY SIWZ – art. med. j.u.

zalacznik 3-as. med. j. u.

Załącznik nr 1 do SIW1-dostawa art. med. j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-as. jed. użytku

załącznik nr 6-as. med. jednorazowego użytku

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 1

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie w pakiecie nr 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Na pakiet nr 2- osprzet do diatermi oraz na pakiet nr 3 – implanty i narzędzia artroskopowe nie złożono żadnej ważnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że postępowanię zostanie ogłoszone ponownie.