Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 23.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 35.073,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 42.795,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 100 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 16/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW.

Pyrzyce, dnia 21.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 16/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. oferta nr 1 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 32.475,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 35.073,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 39.625,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 42.795,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 88.375,64 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 64/100).

Pakiet nr 1 – 39.755,34 zł

Pakiet nr 2 – 48.620,30 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 21.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2019 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 36.385,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 136.954,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.