OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2016 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 17.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-nr-5

zal_1-formularz-ofertowy-nerka

zal_2-formularz-asortymentowo-cenowy_-nerka

zal_3-parametry-techniczne-nerka

zalacznik-nr-4-umowa

zalacznik-nr-6

zalacznik-nr-7-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej

zalacznik-nr-8

siwz-nerka

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2016 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 82.787,40 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin płatności– 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 17.388,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 40 pkt.
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Nie złożono żadnej ważnej oferty na pakiet nr 3-klipsy tytanowe.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w całości wynosi:
– 115.220,00 zł netto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy- prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje dotyczące ww postępowania.

zp-121