Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2016 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 32.724,32 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 9.816,12 zł brutto.

Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 63.790,98 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 70 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 55.804,90 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za ceną – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 16.689,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • Ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 139.135,86 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

Razem – 60 pkt.

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – GOMI Mirosław Opiela ul. Mordarka 542, 34-600 Limanowa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 11.959,29 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 3.605,04 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 70 pkt.

  • ofertę nr 9 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 53.210,95 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. ul. Jana Kazimierza 16,

01-248 Warszawa.

Pakiet nr 9

Cena – 52,83 pkt

Termin dostawy – 0 pkt

Razem – 52,83 pkt

2

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 1

Cena – 45,89 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 85,89 pkt

3

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 145

91-204 Łódź

Pakiet nr 2

Cena 41 pkt

Termin dostawy – 8 pkt

Razem – 49 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

Oferty złożyły następujące firmy:

1. Oferta nr 1 Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Pakiet nr 9 – 18.953,14 zł brutto, termin dostawy – brak.
2. Oferta nr 2 – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 5- 32.724,32 zł brutto, pakiet nr 6 – 9.816,12 zł brutto, pakiet nr 7 – 63.790,98 zł brutto, termin dostawy – 2 dni.
3. Oferta nr 3 – LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Pakiet nr 1 – 55.804,90 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień.
4. Oferta nr 4 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Pakiet nr 1 – 72.964,04 zł brutto, pakiet nr 9 – 16.689,88 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień.
5. Oferta nr 5 – Sanopfi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Pakiet nr 4 – 139.135,86 zł brutto, termin dostawy – brak.
6. Oferta nr 6 – GOMI Mirosław Opiela ul. Mordarka 542, 34-600 Limanowa.
Pakiet nr 2 – 11.959,29 zł brutto, termin dostawy 1 dzień.
7. Oferta nr 7 – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
Pakiet nr 8 – 3.605,04 zł brutto, termin dostawy – 2 dni.
8. Oferta nr 8 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Traktorowa 145, 91-204 Łódź.
Pakiet nr 2 – 17.501,40 zł brutto – termin dostawy – 3 dni.
9. Oferta nr 9 – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 3 – 53.210,95 zł brutto , termin dostawy – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości około 401.310,12 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – prosimy o dopuszczenie jako równoważnego preparatu probiotycznego, środka spełniającego te same cele o nazwie PrabioDr. Będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę oraz inulinę w dawce 100 mg, konfekcjonowanego w postaci kapsułek w opakowaniach x 20 lub x 60 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

Odpowiedź- TAK.

2.Pytanie – pakiet nr 2- azot ciekły-prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie stosował ciekły azot w procedurach medycznych jako aktywny terapeutyczny wyrób medyczny przeznaczony do podawania lub wymiany energii ( np. krioterapia, krichirurgia)?

Odpowiedź- ciekły azot będzie stosowany w procedurach medycznych. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego, że oferowany azot jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Pytanie- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Meropenem w opakowaniu typu fiolka?

Odpowiedź-TAK.

4.Pytanie – czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowego lub centralnie zawierającego aminokwasy 45,0g, glikozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2 g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920 ml?

Odpowiedź- NIE.

5.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 3 pozycja 2 na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053 ml?

Odpowiedź- NIE.

6.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 3 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?

Odpowiedź- NIE, znajduje się w innym przetargu.

7.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 pozycja 4 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?

Odpowiedź- NIE, znajduje się w innym przetargu.

8.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 5,6 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

9.Pytanie – czy zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci leku w pakiecie nr 4 pozycja nr 17,30 oraz 31 na fiolkę, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?

Odpowiedź- TAK.

10.Pytanie – czy zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci preparatów znajdujących się w pakiecie nr 4 poz. 25-29 nr 16 wstrzykiwacze, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?

Odpowiedź- TAK.

11.Pytanie – czy zamawiający wykreśli w par. 3.3 frazę „Jeżeli Wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości”? Naliczanie odsetek następuje z mocy prawa i przepisy te nie przewidują doręczenia dokumentu księgowego w jakimś zawitym terminie.

Odpowiedź- NIE.

12.Pytanie – czy zamawiający zmieni par. 3.4 w ten sposób, że zamiast obecnej treści postanowi:”Zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny brutto. Cena netto pozostaje bez zmian”?

Odpowiedź- NIE.

13.Pytanie – Czy zamawiający wykreśli zapis par. 5.6?

Odpowiedź- NIE.

14.Pytanie – czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w par. 6.2 z 10% do wartości max 5%?

Odpowiedź- NIE.

15.Pytanie – czy zamawiający wykreśli par. 6.3?

Odpowiedź- NIE.

16.Pytanie – czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w par. 9.2 z 10% do wartości max 5%.

Odpowiedź- NIE.

17. Pytanie – Pakiet nr 1 poz. 2- czy zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum + ACID.CLAV. Fiol. 600 mg w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź- TAK.

18. Pytanie -zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 7:- wydaje się nam, że zamawiający miał na myśli Co-Prestraium w dawce 5 mg + 10 mg.

Odpowiedź- Prestarium 10mg tabl x 30 tabl.

19.Pytanie – czy zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane dawki leku w pakiecie nr 4 w pozycjach 1-6 pochodziły od jednej grupy kapitałowej?

Odpowiedź- TAK.

boze-narodzenie-2016