Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2016 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 4.722,08 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Business Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 14.863,61 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt.

Razem – 95 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 3.175,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 4 złozoną przez firmę CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 21.576,28 zł brutto.

Ilośc uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt.

Razem – 95 pkt.

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 14.980,42 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 48.076,81 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 9 złożoną przez firmę Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-641 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 86.614,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 17.182,47 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 14.354,27 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 18.171,70 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 10 złożoną przez firmę Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 52.050,06 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 57.412,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Unieważnienie oferty.

Unieważniono ofertę w pakiecie nr 9 – azot ciekły firmy Linde Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1 Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

PAKIET NR 11

 

punkty za cene – 83,94 pkt

punkty za termin dostawy – 0 pkt

Razem – 83,94 pkt.

 

2. PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

 

punkty za cenę – 88,76 pkt.

Punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 98,76 pkt.

 

PAKIET NR 3

 

punkty za cenę – 75,63 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 85,63 pkt

 

PAKIET NR 4

 

punkty za cene – 85,86 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 95,86 pkt

 

PAKIET NR 5

 

punkty za cenę – 85,87 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 95,87 pkt

 

PAKIET NR 11

 

punkty za cene – 74,29 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 84,29 pkt.

3 Salus International Sp. z o.o.

ul. Piłsudzkiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 2

 

punkty za cenę – 84,32 pkt.

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem- 94,32 pkt

 

 

 

 

PAKIET NR 3

 

punkty za cenę – 76,14 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 86,14 pkt

 

PAKIET NR 4

 

punkty za cenę – 85,64 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 95,64 pkt

 

PAKIET NR 5

 

punkty za cenę – 85,67 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 95,67 pkt

 

 

 

4 NEUCA S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

PAKIET NR 3

 

punkty za cenę – 76,48 pkt

punkty za termin dostawy – brak

Razem – 76,48 pkt

 

PAKIET NR 4

 

punkty za cenę – 87,56 pkt

punkty za termin dostawy – brak

Razem – 87,56 pkt

 

PAKIET NR 5

 

punkty za cene – 85,02 pkt

punkty za termin dostawy – brak

Razem – 85,02 pkt

 

PAKIET NR 7

 

punkty za cenę – 88,60 pkt

punkty za termin dostawy – brak

Razem – 88,60 pkt

 

5 Bialmed Sp. z o.o.

ul. M. konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

PAKIET NR 7

 

punkty za cenę – 85,54 pkt

punkty za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 95,54 pkt

 

Dotyczy: Postępowania na świadczenie usług w zakresie wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparaty medycznej. Znak sprawy: 11/2016.

Szpital powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca prosi o podanie czy aparacie do znieczulenia EXCEL 210 SE z wyżej wymienionym zadaniu w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od Wykonawców przedstawienia certyfikatów szkolenia wystawione przez producenta dla poszczególnej aparatury w celu zapewnieniu rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 8
Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców którego złożył wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:
EXCEL 210 SE: Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ciśnienia Yoke x2, Akumulator x1
AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2mx1, akumulator x1 a w przypadku monitora CAM zainstalowanego przy aparacie wymiany również w nim: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1, linia próbkująca x 1, zestawy serwisowe 8001760 x1

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy przy aparatach do znieczulenia są zainstalowane kardiomonitory? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie typu oraz podanie modułów gazowych zainstalowanych w monitorze.

Odpowiedź- TAK, 02,N20,Sevofluran,C02.

Pytanie 5. Dotyczy zapisu w § 4 ust. 1 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) więcej niż 50 % okresu rozliczeniowego (miesiąca) – Zamawiający zwolniony zostanie z obowiązku uiszczenia kwoty ryczałtowej, w pełnej wysokości dot. naprawy danego urządzenia.”
na:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 25% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia.”

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 6. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 2 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zatrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „
na:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 15% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 6 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Za przekroczenie terminów płatności okreslonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „
na:
„Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 30 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 9 – czy zamawiający w zakresie pakietu nr 9 będzie wymagał uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r. nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

Odpowiedź- NIE.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę leków” w pakiecie nr 9 – azot ciekły w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 9 – zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.