Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – GREEN Spółka Akcyjna, ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Cena wybranej oferty wynosi: 94.050,72 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

1

Energa Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Cena – 71,04 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: oferta nr 1 – Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Kwota netto złożonej oferty – 107.640,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 132.397,20 zł
2. Oferta nr 2 firmy – Green Spółka Akcyjna ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.
– Kwota netto złożonej oferty – 76.464,00 zł
– Kwota brutto złożonej oferty – 94.050,72 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 102.090,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 32.724,32 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 9.816,12 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakieice nr 7 wynosi: 63.790,98 zł.
2. LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 55.804,90 zł.
3. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 16.689,88 zł.
4. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 139.135,86 zł.
5. GOMI Mirosław Opiela ul. Mordarka 542, 34-600 Limanowa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 11.959,29 zł.
6. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 3.605,04 zł.
7. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 53.210,95 zł.

serce

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach informuje, iż Szpital Powiatowy
w Pyrzycach po raz kolejny brał czynny udział w
25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 15.01.2017 r.
na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach można było skorzystać z usług lekarzy specjalistów: okulisty, internisty i ginekologa, dodatkowo przekazano 40 zaproszeń
do Poradni Ortopedycznej, które można było wylicytować podczas akcji.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach pragnie serdecznie podziękować Fundacji WOŚP oraz wolontariuszom za wielodniową pracę przy przygotowywaniu
i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania.
Zagraliście fantastycznie, przepięknie
i bardzo radośnie.

Dziękujemy również wszystkim Darczyńcom oraz Pracownikom Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, którzy czynnie włączyli się do akcji oraz wspólnie wsparli
25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziękujemy za ogromny dar serca
i ogromną szczodrość. To dzięki Waszej dobrej woli ten dzień był naprawdę wyjątkowy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu zebrane pieniądze w dużej mierze przyczynią się
do ratowania życia i zdrowia dzieci i seniorów.

                                  Z poważaniem

                                 Dyrektor

                               Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

                               mgr Iwona Zibrowska – Osóch