OGŁOSZENIE

Akcja poboru krwi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 10/2016 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 90 %
-termin dostawy – 10%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 01.07.2016 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 01.07.2016 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 30.07.2016 rok.
Termin wpłaty wadium – do dnia 01.07.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

pakiet nr 2 – leki różne

pakiet nr 3 – insuliny i inne leki

pakiet nr 4 – leki psychotropowe

pakiet nr 5 – leki uspokajające i przeciwlękowe

pakiet nr 6 – płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma różnymi portami

Pakiet nr 7 – preparaty do żywienia dojelitowego

pakiet nr 8 – środki oczyszczające skórę

pakiet nr 9 – azot ciekły

pakiet nr 10 – gaz medyczny

pakiet nr 11 – albuminy

pakiet nr 12 – heparyny drobnocząsteczkowe nadroparinum

pakiet nr 13 – preparaty do dezynfekcji ran

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowe-lekij

pakiet nr 1 – witaminy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 9/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2016 na:

„dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek-kierownik zaopatrzenia i zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 85%
2. ilość rat wynagrodzenia – 15%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert- 28.06.2016 r. godzina 10.30
Termin otwarcia ofert – 28.06.2016 r. godzina 11°°
Termin związania ofertą 30 dnia od daty otwarcia ofert – 27.07.2016 r.
Termin złożenia wadium – 28.06.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pakiet nr 1 – Gastroskop

Pakiet nr 1 – kolonoskop

Pakiet nr 1 – pompy strzykawkowe

PAKIET NR 2 – USG

SIWZ na dostawę sprzętu medycznego

Umowa – projekt

zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

zalacznik 3

zał. nr 1-oferta

zał. nr 2-formularz cenowy-PAKIET NR 1

zał. nr 2-formularz cenowy-PAKIET NR 2

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- sprzet medyczny

dyrektor