OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 9/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2017 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 06.04.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 06.04.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 05.05.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY SIWZ – art. med. j.u.

zalacznik 3-as. med. j. u.

Załącznik nr 1 do SIW1-dostawa art. med. j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-as. jed. użytku

załącznik nr 6-as. med. jednorazowego użytku

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 1

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie w pakiecie nr 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Na pakiet nr 2- osprzet do diatermi oraz na pakiet nr 3 – implanty i narzędzia artroskopowe nie złożono żadnej ważnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że postępowanię zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 341.148,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 368.439,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 341.704,44 zł.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach iformuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1
1.Poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji alternatywnie rękawicy chirurgicznej, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <30ug/g rękawicy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min.295mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej