W dniu 21 czerwca w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach gościła delegacja ze Szpitala w Ueckermünde.

Spotkanie dotyczyło podjęcia współpracy w ramach wyszczególnionych poniżej oddziałów:

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– Oddział Chorób Wewnętrznych,

– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

– Oddział Chirurgii Ogólnej.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych programów profilaktycznych, a także nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników rtg, farmaceutów, opiekunów medycznych oraz ratowników medycznych.

Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 148.038,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 155.439,90 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 130.688,40 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 137.222,82 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 4 w wysokości około 181.137,48 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 9/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 9/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 8.08.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.08.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 6.09.2018 rok.
Wpłata wadium – 8.08.2018 r. Czytaj dalej