Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile osób jednocześnie ma pełnić obowiązki pracownika ochrony na terenie szpitala?

Odpowiedź- 1 osoba.

2. Pytanie – Sformułowanie „powinni być sprawni fizycznie” czy to oznacza, iż pracownik ochrony nie może posiadać jakiegokolwiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz nie może posiadać orzeczenia wydanego przez ZUS orzekającego jakąkolwiek niezdolność do pracy?

Odpowiedź – Zamawiający poprzez wyrażenie „ powinni być sprawni fizyczne” rozumie brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względów na schorzenie ruchu ( poruszania się ). Jeśli chodzi o orzeczenia ZUS to Zamawiający nie wyklucza posiadanie przez pracownika orzeczenia o niezdolności do pracy jednak niezdolność ta nie może polegać na widocznych ograniczeniach w poruszaniu się.

3 Pytanie – Sformułowanie „posiadać licencję ochrony” czy to oznacza, iż pracownik ochrony winien być kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Ponieważ od 01 stycznia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. która zmienia dotychczasowe brzmienie z licencjonowanego pracownika ochrony na kwalifikowanego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 2 ust. 6 ww ustawy.

Odpowiedź- Pracownik ochrony powinien być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4. Pytanie – czy zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony wykonujący świadczenie na rzecz zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga aby osoby zatrudnione w charakterze pracownika ochrony były zatrudnione na umowę o pracę.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2016 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 13.12.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 13.12.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 11.01.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 16/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 16/2016 na dostawę:
„Fizyczna ochrona budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej”.

Termin realizacji zamówienia: około 36 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarcz-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 08.12.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 08.12.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 06.01.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-3-ochrona

zal-nr-6-oswi-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-ochrona

zalacznik-nr-2-obowiazki-pracownikow-ochrony

zalacznik-nr-4-wykaz-osob

zalacznik-nr-5-doswiadczenie-zawodowe

zalacznik-nr-7-umowa_projek-na-ochrone

zalacznik-nr-8-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-ochrona

zalacznik-nr-9-art-24-ust-1-i-ust-5

siwz-ochrona

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fressenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 257.994,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote).