OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 7/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy postępowania: Dostawa środków dezynfekcyjnych ZNAK: 6/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pak. 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości i 1l. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź – zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – zamawiający w projekcie umowy najmu i prania bielizny szpitalnej w § 2 umieścił zapis: Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do wykonywania w sposób nieprzerwany i ciągły następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego: pkt 7 do pierwotnego, trwałego oznakowania bielizny płaskiej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy jednolitym logo, z którego treści wynikać będzie, że jest to bielizna użytkowana przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach ( SZPITAL PYRZYCE ) nadruk lub wyszycie i dodatkowo kodem kreskowy,/chipem. Proszę o udzielenie informacji czy jeśli Wykonawca dostarczy Szpitalowi wskazaną ilość bielizny oznaczoną w sposób trwały SZPITAL PYRZYCE to warunek zostanie spełniony.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzedzia zabiegowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Kwota brutto wybranej oferty – 254.652,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 12/100).