Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 09.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww zapytania następującemu Wykonawcy:

  1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

(słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100).

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 02.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

  1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 2.971,08 zł

(słownie: dwa tysięce dziewięćset siedemdziesiat jeden złotych 08/100).

  1. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 58.255,20 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiat pięć złotych 20/100).

  1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 109.948,41 zł

(słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 41/100).

  1. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Kwota brutto wybranej ofgerty w pakiecie nr 1 – 35.193,69 zł.

(słownie: trzydzieśći pięć tysięcy sto dziewięćdziesiat trzy złote 69/100).