Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDILAND Grażyna Wykland, ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 20 pkt
Razem – 80 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E.Twór, T.Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Oferta nr 2 złożona przez firmę EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków na pakiet nr 5, postępowanie w tym pakiecie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 5.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
PAKIET nr 9:
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9– 4.900,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 6.027,00 zł zł
Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 350,00 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 430,50 zł
Czas reakcji serwisu – 48 h Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8 i 9 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazwy ich producentów, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 8
– pozycja nr 1 – kardiomonitor HP, rok pr. 1996, analizator gazów HP M1026A, rok pr. 1996.
– pozycja nr 2 i 3 – kardiomonitor z analizą gazów Cardiocap 5 Ohmeda, rok pr. 2002

PAKIET NR 9
pozycja nr 1 – respirator Extend, producent TAEMA, rok pr. 2008,
pozycja nr 2 – aparat do znieczuleń, kardiomonitor ENVOY Mennen Medical, bez analizy gazów, rok pr. 2006,
pozycja nr 3 – respirator z wbudowaną sprężarką- producent Taema, rok. pr. 2008,
pozycja nr 4- respirator transportowy- OSIRIS, producent Taema, rok produkcji- brak,
pozycja nr 5 – respirator Horus, producent Taema, rok pr. 2002. Czytaj dalej