Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 31.178,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 33.672,24 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 37.240,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 40.219,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2018 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 136.954,80 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 90 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Smith & Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 126.810,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 136.954,80 zł

Termin dostawy – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 162.588,60 zł