Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2020 na dostawę: „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 7/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2020 na dostawę:

artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 8.06.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 8.06.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 7.07.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 26.05.2020 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- art. med. jedn. użytku oraz mater. szewnego

Dokument- umowa- mat. j.u

RODO-as. med. j.u. oraz mat. szewnego

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

Załącznik nr 1 do SIW1-dost. as. med. j.u. oraz mat. szewnego

zalacznik 3 – as. med. j.u. oraz materiał szewny

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-as. jed. użytku oraz mat. szewnego

załącznik nr 6-as. med. jednorazowego użytku oraz mat. szewnego

załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO- mat.med.j.u. oraz mat. szewny

Pakiet nr 1 – materiały szewne

Pakiet nr 2- szwy niewchłanialne

Pakiet nr 3- materiały medyczne różne

Pakiet nr 4 -asortyment rózny

Pakiet nr 5-rękawy papierowo-foliowe

 

 

 

 

Dotyczy: dostawy leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Znak sprawy: 6/2020

Pyrzyce, dnia 26.05.2020 r.

Dotyczy: dostawy leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Znak sprawy: 6/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

 1. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź- tylko jeśli profil uwalniania jest taki sam.

 1. Czy Zamawiający dopuści na dodanie do arkusza asortymentowo-cenowego kolumny „Nazwa oferowanego leku” w celu wpisania nazwy, dawki i wielkości opakowania wycenianego leku?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2.
  Insulina opisana w SIWZ występuje na rynku w opakowaniach po 5 wkładów. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny 50 opakowań insuliny, (tj. 250 wkładów), czy 10 opakowań (tj. 50 wkładów)?

Odpowiedź-50 opakowań.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9.
  Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i wycenę 9 opakowań po 100 sztuk?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 10.
  Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej: Lakcid forte, kaps.twarde, 10 szt, o składzie:
  Minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:

Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen – 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N – 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy – 20 %
Lek ten należy przechowywać w lodówce w temperaturach 2°C – 8°C.

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C – 25°C.

Odpowiedź -TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 17.
  Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w pojemnikach KabiPack?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 (Sewofluran 16 op) w celu zachowania bezp[ieczeństwa i ciągłości pracy na bloku operacyjnym wymaga sewofluranu w butelkach, która pasuje do parowników z wlewem QF (quik fill) będących aktualnie na wyposażeniu bloku op?

Odpowiedź – TAK.

 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 po. 1 (Sewofluran 16 op.) wymaga, aby zamawiany u wykonawcy produkt pakowany był w pojedyncze opakowania (1 opakowanie= 1 butelka)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pakiet nr 2 – Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UE, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pakiet nr 2 – w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą i zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust. 5 Ustawy PZP).

Odpowiedź -TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 2,32-35 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2, 32-35 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystapienie do przetargu większej liczby Wykonawców, zo znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź-NIE.

 1. Dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 2 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókninowego opatrunku do podtrzymywania wenflonów w opakowaniu a´50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 32 – w związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstapienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw.opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Odpowiedź-NIE.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 2,5 ml 5 amp. W pakiecie nr 1 – leki rózne, poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych:kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda dowstrzykiwań?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 2,5 ml 5 amp. W pakiecie nr 1 – leki rówżne, poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź- 24 miesiące.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 2,5 ml 5 amp. W pakiecie nr 1 – leki rózne, poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

*5 do 25ºC czy też

*2-8ºC oraz 25ºC?

Odpowiedź- *5 do 25ºC.

20.Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 2,5 ml 5 amp. W pakiecie nr 1 – leki rózne, poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odpowiedź – stężenie 0,1 mg/ml.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 5 ml 5 amp. W pakiecie nr 1 – leki rózne, poz. 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 5 ml 5 amp w pakiecie nr 1 – leki różne pozycja 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź- 24 miesiące.

 1. Czy zamawiajacy wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 5 ml 5 amp w pakiecie nr 1 – leki rózne pozycja 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

*5 do 25ºC czy też *2-8ºC oraz 25ºC?

Odpowiedź- *5 do 25ºC.

 1. Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/ml a 5 ml 5 amp w pakiecie nr 1 – leki rózne poz. 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odpowiedź- stężenie 0,1 mg/ml.

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

W przypadku niedotrzymania terminów okreslonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę:

 • przy opóźnieniu do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizownaej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej części zamówienia,
 • przy opóźnieniu powyżej 14 dni w wysokości 0,5% wartości brutto danej części niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy zamawiający dopuszcza termin dostawy do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź- Zgodnie z odpowiedziami z dnia 26.05.2020 r.

28.Czy zammawiający dopuszcza dostawy do magazynu butli Zamawiającego?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z butlami podtlenek azotu, dowodu dostawy z wyszczególnionym rodzajem pobranego asortymentu oraz ilości dostarczonych sztuk butli a następnie dostarczenie faktur VAT pocztą lub za zgodą Szpitala, dostarczenie faktury VAT w wersji elektronicznej?

Odpowiedź- TAK.

 1. Prosimy zamawiającego o podanie szacowanej ilości butli podtlenek azotu, które zamawiajacy zamierza utrzymywać na stanie.

Odpowiedź- 4 butle.

Pakiet 5 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g  sterylizowanego parowo, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 5 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu nawilżającego rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego, bezwonnego, beztłuszczowego, nie zawierający aktywnych składników,  z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w  harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, sterylizowanego parowo, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 5 poz. 3 i 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu nawilżającego rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego, bezwonnego, beztłuszczowego, nie zawierający aktywnych składników,  z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w  harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, sterylizowanego parowo, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

1.Prosimy o zmianę zapisu §6 ust.2 myślnik drugi projektu umowy poprzez obniżenie wymiaru kary i wprowadzenie zapisu wskazującego jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: „… w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie powyżej 14 dni zamówienia”. Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odpowiedź- NIE.

 1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „…dokonać zakupu ww. asortymentu u innego Dostawcy NA KOSZT i ryzyko Wykonawcy” zawartym w §6 ust.4 projektu umowy? Czy chodzi o pokrycie różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia zastępczego oraz ewentualnych kosztów dodatkowych zamówienia? Nadmieniamy, że w świetle obowiązującego prawa uprawnienie do nabycia zastępczego z pokryciem kosztów (a nie różnicy w cenie) może nastąpić tylko w przypadku jeśli kupujący wcześniej zapłacił za towar sprzedawcy, który był zobowiązany do dostawy tego towaru.

Odpowiedź- pokrycie różnicy w cenie.

 1. Wskazujemy, że treść §6 ust.1 projektu umowy jest sprzeczna z zapisem w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (OPIS KRYTERIÓW…). W treść §6 ust.1 projektu umowy Zamawiający przewiduje termin dostawy nie dłuższy niż 1 dzień roboczy a w kryteriach oceny ofert wskazuje na punktację dla możliwych terminów dostawy wynoszących 1 dzień = 40 pkt, 2 dni = 10 pkt, 3 dni = 8 pkt. Prosimy o ujednolicenie tych zapisów.

Odpowiedź – Zgodnie z kryterium oceny ofert w SIWZ, rozdział XIV pkt II. W projekcie umowy w § 6 ust 1 w/być „ termin dostawy nie dłuższy niż …. dzień roboczy.

 1. Do Rozdziału XIV pkt 2 SIWZ oraz §6 ust.1 projektu umowy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia (i proporcjonalnie pozostałych np. 3 dni, 4 dni). Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw  znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź- zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 3.

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 43

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy należy wycenić seton w rozmiarze 1m x 10cm czy 1m x 5cm?

Odpowiedź – 1m x 5cm.

Pakiet 2, pozycja 43

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 300 opakować po 10 sztuk, czy 300 sztuk setonów?

Odpowiedź- 300 sztuk.

Pakiet 2, pozycja 44

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200 opakować po 5 sztuk, czy 200 sztuk tupferów?

Odpowiedź- 200 sztuk.

 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w formie liofilizatu?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu do stosowania w leczeniu wspomagającym w trakcie i po antybiotykoterapii.

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź – TAK. 

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

 

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

 

 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów – rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź-Zamawiający wymaga produktu w obwodzie 105-155 cm.

 

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140 cm?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga produktu w obwodzie 80-125 cm

 

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm?

Odpowiedź – NIE.

 

 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 3): podkładów chłonnych 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm oraz o chłonności co najmniej 1750g?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2020.

SZPITAL POWIATOWY

 1. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

  Czytaj dalej