Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku w ramach postępowania – 22/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 16-23, 37 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2017 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 831,60 zł brutto.

2. BL Medica Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.
Pakiet nr 4 – 12.363,84 zł brutto.

3. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Pakiet nr 3 – 68.482,22 zł brutto.

4. PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 28.835,79 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 831,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt Czytaj dalej