Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto wybranej oferty wynosi – 255.312,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych)
Kwota brutto wybranej oferty wynosi – 314.033,76 zł
(słownie: trzysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy złote 76/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

  Cena wybranej oferty brutto wynosi: 314.033,76 zł.

  Ilość uzyskanych punktów za cenę – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

    III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację: Czytaj dalej

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.