Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8 i 9 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazwy ich producentów, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 8
– pozycja nr 1 – kardiomonitor HP, rok pr. 1996, analizator gazów HP M1026A, rok pr. 1996.
– pozycja nr 2 i 3 – kardiomonitor z analizą gazów Cardiocap 5 Ohmeda, rok pr. 2002

PAKIET NR 9
pozycja nr 1 – respirator Extend, producent TAEMA, rok pr. 2008,
pozycja nr 2 – aparat do znieczuleń, kardiomonitor ENVOY Mennen Medical, bez analizy gazów, rok pr. 2006,
pozycja nr 3 – respirator z wbudowaną sprężarką- producent Taema, rok. pr. 2008,
pozycja nr 4- respirator transportowy- OSIRIS, producent Taema, rok produkcji- brak,
pozycja nr 5 – respirator Horus, producent Taema, rok pr. 2002. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy nie jest omyłką umieszczenie przez Zamawiającego w pakiecie nr 1, w grupie pn. „Oddział Intensywnej Terapii niżej wymienionych urządzeń medycznych, wobec faktu, że urządzenia te dublowane są w innych pakietach?

Aparat do dializy

Diapact CRRT

Braun

Aparat do znieczulenia

ALYS 2000

Mediland

Aparat do znieczulenia

Aestiva

AnmediQ

Aparat do znieczulenia

Excel 210

AnmediQ

Respirator

Taema Horus

Mediland

Respirator transportowy

Mediland

Xtolay Respirator

Taema Extend

Mediland

0479 respirator

Taema Extend

Mediland

Monitor pomiarów hemodynamicznych

AnmediQ

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z pakietu nr 1 wyżej wymienionych urządzeń?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 – dwie ostatnie pozycje- myjnie automatyczne mini?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego. Czytaj dalej