OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2017 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Postępowanie przetargowe na dostawę środków dezynfekcyjnych zawiera 1 pakiet:
pakiet nr 1- dezynfrkcja skóry rąk,pola operacyjnego,błon śluzowych,mycie i dezynfekcja narzędzi,powierzchni,termiczne mycie basenów. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła następująca firma: 1 oferta – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota netto złożonej oferty – 96.187,83 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 104.679,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 113.805,93 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Cena wybranej oferty wynosi: 838.663,20 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za rozpatrzenie reklamacji – 20 pkt (1 dzień).
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.