Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 2 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze min. 85g/m2, poza wzmocnieniem min. 41g/m2. Pozostałe wymogi-zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr3/2017 na zakup gazów i tlenu medycznego na ikres 3 lat oraz dzierżawa.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Kwota netto złożonej oferty – 93.129,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 100.657,17 zł
2. Oferta firmy – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice
– Kwota netto złożonej oferty – 62.649,75 zł
– Kwota brutto złożonej oferty – 67.714,95 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 97.200,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłzecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 174.397,32 zł.

2. COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 12.960,00 zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny opwracyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczony na stronie internetowej szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Kukuła Marian – (091) 5702-573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

cena – 80%
termin rozpatrzenia reklamacji – 20%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2-sekretariat.
Termin składania ofert – 04.04.2017 rok do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 04.04.2017 rok o godzinie 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert tj. do 02.06.2017 rok.
Wpłata wadium – do 04.04.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ na usługi PRALNICZE

Umowa_najmu_i_serwisu_bielizny_plaskiej[2]- PROJEKT-załącznik nr 4

zalacznik 5-pranie

załacznik nr 1 do umowy-pranie

załącznik nr 2-_formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIW1-oferta PRALNIA

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-pranie

załącznik nr 7-oświadczenie o obowiązku podatkowym