Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 5 – proszę zamawiającego o wyjaśnienie do czego ma służyć Vonflon typu Arterial Caniula? Czy chodzi o kaniulę przeznaczoną do wprowadzenia do tętnic obwodowych w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

Odpowiedź- TAK przeznaczona do wprowadzenia do tętnic obwodowych w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

2. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 10 – proszę zamawiającego o dopuszczenie w poz. 10 jednomembranowy wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy z centralnym portem do odsysania i próbkowania oraz dodatkowym portem do podawania tlenu, skuteczność nawilżania 30 mg/1 H2O przy VT = 500 ml, waga 9,5g, przestrzeń martwa 8 ml, sterylny?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 13 – czy zamawiającemu chodzi o 180 op. , czy 6 op. po 30 szt.?

Odpowiedź- 180 opakowań po 30 sztuk.

.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2017.

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2017 na dostawę:

„asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 1 rok (12 miesięcy)
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 19.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert-18.10.2017 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi : 3.205,44 zł

2. OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 27.501,80 zł

3. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 235.454,11 zł.

4. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 51.698,39 zł

5. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 12.272,78 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.855,54 zł