Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 2.968,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 7 – 3.205,44 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 6 pozycja nr 5 – prosimy o informację, czy zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniach a 350 ml?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 6 pozycja nr 6 – prosimy o informację, jaką wielkość oczekuje zamawiający? Czy to ma być 10×10?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 16/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.08.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.08.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 09.09.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.08.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.Mediland Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych)

2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E. Twór, T. Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100).