Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13,24,45,46,47,51 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie -pakiet nr 2 – czy zamawiający dopuści prześcieradło w rolce podfoliowane 50×50 cm perforacja co 38 cm, nieprzemakalne?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45,46 – zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 45 i 46 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z przyrządami do przetaczania.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Dot. Pakietu nr 1, poz. 40, 42
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 90.870,90 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 98.239,93 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 6/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 7.05.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 7.05.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.06.2019 r. Czytaj dalej