Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 14.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 3 – wkrety, podkładki, groty, druty- pozycja nr 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty korowe do kości, średnica 4,5mm. Gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 100mm.

Odpowiedź – NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 3, pozycja nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty do kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane oraz częściowo gwintowane z długością gwintu od 16 do 32 mm, rozmiary od 25 do 130 mm.

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 3, pozycja nr 9 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0 mm, długości od 150 do 310 mm.

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2019: „DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 16/2019 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Sara Tomaszewska Pawłowska-pracownik apteki.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 21.10.2019 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 21.10.2019 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 19.11.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 11.10.2019 r.

 

ogłoszenie o przetargu-apteka

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

Umowa – dostawa leków

PAKIET Nr 1 – PŁYNY INFUZYJNE

PAKIET Nr 2– ŻYWIENIE POZAJELITOWE

RODO – leki

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie

należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. ZBOREK” Z.Kusiak, M.Kusiak Spółka Cywilna Przecław 150,0 72-005 Przecław

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 8.485,35 zł.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 48.000,56 zł

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 66.946,32 zł.

 1. MADAR” Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 130.958,10 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 152.247,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 56.173,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 45.765,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt.