Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Fressenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Cena wybranej oferty wynosi: 257.994,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

ofertę złożyła firma – Fressenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota netto złożonej oferty – 235.555,00 zł,

Kwota brutto złożonej oferty – 257.994,00 zł

Termin dostawy – 3 dni,

Termin płatności 60 dni
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około
235.600,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 82.787,40 zł.
2. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 17.388,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2016 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 23.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 23.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 22.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital