Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy dokumenty wymienione w rozdz. 7 pkt 5 dotyczą także Sp. z o.o.?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy produkty z poz. 71,72,73,74 oraz 43 podlegają dostawom do 4 dni roboczych?
Fabryki produkujące drzwi realizują zamówienia do nawet 6 tygodni. Zachowanie terminu 4 tygodni byłoby bardzo wskazane.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość na dostawę produktów z pozycji 71,72,73,74 oraz 43 do 4 tygodni od złożenia przez zamawiającego zamówienia.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza zmianę produktów oznaczonych konkretnym producentem i nazwą na inne?

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 12/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2016 na:
„ Dostawę I zakup materiałów budowlanych”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Marian Kukuła
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60 %
– TERMIN DOSTAWY – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 20.09.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 20.09.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 19.10.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej

zalacznik-nr-1-oferta

zalacznik-3

umowa-zalacznik-nr-4

siwz-mat-budowlane-i-instalacyjne

pakiet-nr-1

zalacznik-nr-7

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-art-24-ust-1

Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

            Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Szpital Powiatowy w Pyrzycach w bieżącym roku po raz pierwszy brał czynny udział
w 22 Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Personel medyczny udzielał pacjentom
bezpłatnych porad w zakresie ginekologii, interny i okulistyki.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w darze Szpitalowi
Powiatowemu w Pyrzycach 60 łóżek z wyposażeniem oraz szafkami i materacami dla pacjentów
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ponadto otrzymano:
‒ 3 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, które posiadają dodatkowe funkcje mierzenia
tętna i temperatury,
‒ 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
‒ krzesło kąpielowe,
‒ 2 podnośniki elektryczne,
‒ 2 ssaki elektryczne.
Łączna wartość darowanego sprzętu wynosi ponad 440 000 zł.
Przekazany sprzęt medyczny jest niezbędny do leczenia i podnoszenia komfortu pobytu
pacjentów w szpitalu. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwi osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, jak również w sposób
znaczący ułatwi pracę personelowi medycznemu.

Pragniemy serdecznie podziękować zarówno Fundacji WOŚP, wolontariuszom
jak i wszystkim darczyńcom, którzy co roku dzięki swojej hojności przyczyniają się do podnoszenia
standardów opieki medycznej w naszym Szpitalu. Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych
finałach, ponieważ potrzeby w zakresie wysokiej jakości sprzętu medycznego są w dalszym ciągu
bardzo duże, jednocześnie zapewniamy, iż otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie jeszcze
lepszej opieki seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
zol zol1 zol2