Przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich

Pyrzyce, dnia 24.04.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 95.138,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 102.855,78 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 103.129,68 zł (słownie: sto trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 68/100).

Przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL.(091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, ZAMÓWIENIA 5702-573 WEW. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2020

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczony na stronie internetowej szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl, oraz na stronie: https://platformazakupowa.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Kukuła Marian – (091) 5702-573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

  • cena – 60%

  • termin rozpatrzenia reklamacji – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2-sekretariat.

Termin składania ofert – 28.05.2020 rok do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 28.05.2020 rok o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert tj. do 26.07.2020 rok.

Wpłata wadium – do 28.05.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 22.04.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY- ogłoszenie- usługi najmu i pranie bielizny

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -PRANIE

Umowa_najmu_i_serwisu_bielizny_plaskiej[2]- PROJEKT-załącznik nr 4

załacznik nr 1 do umowy-pranie

załącznik nr 2-_formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIW1-oferta PRALNIA

zalacznik 5-pranie

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-pranie

załącznik nr 7-oświadczenie o obowiązku podatkowym

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2020 „Dostawa materiałów rentgenowskich”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2020

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę:

Dostawa materiałów rentgenowskich”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Irena Nowacka- pracownik RTG.
 2. Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 24.04.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.04.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 23.05.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 16.04.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- dostawa mat. rentgenowskich

SZPITAL POWIATOWYSIWZ -materiały rentgenowskie

umowa – projekt na materiały rentgenowskie

Załącznik nr 1- oferta

parametry techniczne-załącznik nr 2

zalacznik 3-materiały rentgenowskie

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

RODO- mater. rentgenowskie

Pakiet nr 1- materiały rentgenowskie