Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2016 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. czy zamawiający zgodnie z art. 20 ust. 6 odrzuci ofertę Wykonawców legitymujących się decyzjami spalarni położonych na terenie województw ościennych np. lubuskie, pomorskie.

Odpowiedź- zamawiający będzie stosował art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U. Z 2013 poz. 21.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 69.891,75 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 29.669,32 zł.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2016

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2016 na:
„Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (3 lata) od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Dyjak Edward
2. Tadeusz Kaczmarek
3. Bożena Wyciszkiewicz

Kryterium oceny ofert:

cena – 90%
odl. spalarni od punktu odbioru odpadów (km)- 10%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 14.06.2016 rok godzina 10,30.
Termin otwarcia ofert – 14.06.2016 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 13.07.2016 rok.
Wpłata wadium – 14.06.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 2

zalacznik 4- oświadczenie utylizacja

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- utylizacja

załącznik nr 6

oferta-utylizacja

SIWZ-utylizacja

umowa-utylizację- projekt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Pakiet nr 3 – kwota brutto – 36.277,20 zł

  1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Pakiet nr 2 – kwota brutto – 81.045,36 zł.

Pakiet nr 3a- kwota brutto – 18.360,00 zł.

  1. Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Pakiet nr 1 – kwota brutto – 648.270,00 zł.