Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 14/2022 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ogłasza konkurs ofert,

zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 633 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

  1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

  2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie do dnia 13 września 2022 r. do godz. 12:00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

  3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 września 2022 r. o godz. 11:00.

  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

  8. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  9. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1258 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r., poz. 633 z późniejszymi zmianami).

 Zarządzenie nr 35 z 2022 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 05.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger

ul. Akacjowa 14

72-300 Gryfice

PAKIET NR 1

Kwota netto – 219.711,36 zł

Kwota brutto – 238.980,97 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

Naprawa i konserwacja sprzętu nie objętego usługą SNT

Kwota netto – 140,00 zł za roboczogodzinę

Kwota brutto – 151,20 zł za roboczogodzinę

2.

MEDIKOL Systems Sp. z o.o.

ul. Polska 118

60-401 Poznań

PAKIET NR 5

Kwota netto – 168.000,00 zł

Kwota brutto – 181.440,00 zł zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

Naprawa i konserwacja sprzętu nie objętego usługą SNT

Kwota netto – 400,00 zł za roboczogodzinę

Kwota brutto – 432,00 zł za roboczogodzinę

3.

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

PAKIET NR 3

Kwota netto – 120.348,00 zł

Kwota brutto – 129.975,84 zł

Czas reakcji serwisu – 48 godzin

Naprawa i konserwacja sprzętu nie objętego usługą SNT

Kwota netto – 21.070.00 zł za roboczogodzinę

Kwota brutto – 22.755,60 zł za roboczogodzinę

4

TIMKO Sp. z o.o.

ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 9.000,00 zł

Kwota brutto – 9.720,00 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny

Naprawa i konserwacja sprzętu nie objętego usługą SNT

Kwota netto – 900,00 zł za roboczogodzinę

Kwota brutto – 1.062,00 zł za roboczogodzinę

05.09.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu