Dotyczy: Nr sprawy: 3/2019 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietów
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź-W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu należy ne wyceniać. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zaprzestanie lub brak produkcji danego preparatu dołączonego do oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na usługi dezynsekcji i deratyzacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 20.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Wszystkie formularze i załączniki znajdują się na stronie platformy zakupowej. Adres platformy zakupowej podany powyżej.

Z okazji Dnia Kobiet

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ww zapytaniu ofertowym:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 41.146,48 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 25.409,09 zł