Dotyczy: postępowanie przetragowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian nieodpłatne uzyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego uzycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 dren jednoczęściowy główny do pompy i pacjenta i tworzy osobny pakiet 3a. Wadium do pakietu nr 3 wynosi – 381,00 zł, wadium do pakietu nr 3a wynosi – 324,00 zł. Wykonawca może złozyć ofertę na pakiet nr 3a na własnym załączniku.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 107.938,48 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska

Cena – 82,44 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3-czy zamawiający dopuści-mocowanie udowe: zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mmx14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedna do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągojącą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuści – mocowanie piszczelowe – biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna o składzie 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Śruba o strukturze mikroporowatej, dostępna w rozmiarach od 5 mm do 11 mm i średnicach od 15 do 35 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian za nieodpłatne użyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego użycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 6.091,20 zł brutto.