Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w w/w postępowaniu, zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 14.06.2019 r. do godziny 10:30.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 11:00.

Termin związania ofertą – do 13.07.2019 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniana załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2019

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2019 na:
„Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (3 lata) od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego uzytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
Pakiet nr 3a- kwota brutto wybranej oferty – 24.265,35 zł

2. Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.
Pakiet nr 3 – kwota brutto wybranej oferty – 82.629,61 zł

3. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.
Pakiet nr 1 – kwota brutto wybranej oferty – 20.079,51 zł
Pakiet nr 2 – kwota brutto wybranej oferty – 7.724,16 zł

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza wszystkie zainteresowanie osoby na warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego projektu ,,Lepie zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.