Szpital Powiatowy z WOŚP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 3.205,44 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastepczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu zbiorczego pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie pakiet zbiorczy pozycja nr 7- czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr i 14Fr o długości 15 cm, 20 cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12 Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet zbiorczy pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18Gx7cm, długi (70cm) prowadnik Nitinolowy z zakonczeniem w kształcie litery J z zaznaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12FR x 14cm, 16FRx 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikacyjna pacjenta.
Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego pozycja nr 7 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 2.968,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.205,44 zł

Termin dostawy – 3 dni Czytaj dalej