Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym w/w postępowaniu w pakiecie 1 w pozycji 102 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę: „leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1 i 2 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Czytaj dalej

Dotyczy: złożenie oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wybrano oferty dotyczące ww zapytania następujących Wykonawców:

 1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł

(słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych)

Jednocześnie Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na pakiet nr 2 (szwy syntetyczne,wcgłanialne (50-60 dni), jednowłókninowe z glikolidu i kaprolaktonu) nie złożono żadnej oferty.

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Pakiet nr 1

  • Kwota netto złożonej oferty – 13.221,30 zł

  • Kwota brutto złożonej oferty – 14.279,00 zł

 1. oferta nr 2 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 1

 • Kwota netto złożonej oferty – 17.085,62 zł

 • Kwota brutto złożonej oferty – 18.452,47 zł

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 2 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 23.870,63 zł