ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na usługi dezynsekcji i deratyzacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 20.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Wszystkie formularze i załączniki znajdują się na stronie platformy zakupowej. Adres platformy zakupowej podany powyżej.

Z okazji Dnia Kobiet

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ww zapytaniu ofertowym:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 41.146,48 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 25.409,09 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 19.03.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.03.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 17.04.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej