Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 271.353,72 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 23.598,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 250.034,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 271.353,72 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2. oferta nr 2 – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 21.850,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.598,00zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 2-bielizna ochronna jednorazowa nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 – 271.970,52 zł, w pakiecie nr 3 – 23.932,80 zł.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 25- prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony foliowej z gumką 72×60 cm zamiast 70×60 cm.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2018 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Kwota netto wybranej oferty wynosi: 126.810,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 136.954,80 zł

Termin dostawy – 2 dni.