Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 23.08.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. POLAJS Sp. z o.o. Sp.k. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 6.804,00 zł.

 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 6.854,40 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 26.795,95 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 17.772,25 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 61,99 zł.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2021 na: „ZAKUP APARATURY RTG, APARAT RTG SUFITOWY, APARAT PRZYŁÓŻKOWY ORAZ PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2021 na:

ZAKUP APARATURY RTG, APARAT RTG SUFITOWY, APARAT PRZYŁÓŻKOWY ORAZ PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH”

Termin realizacji zamówienia: około 100 dni od dnia podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Witek Barbara- Kierownik pracowni RTG

tel. 915702573 wew. 223

2. Kukuła Marian – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego

tel. 915702573 wew. 288

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 14.09.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 14.09.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 12.12.2021 r.

Wadium – 14.09.2021 r.

Pyrzyce, dnia 13.08.2021 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- zakup aparatury RTG

SWZ RTG

Zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Parametry minimalne – opis przedmiotu zamówieniazałącznik nr 2

Załącznik nr 3 – opis prac budowlanych

załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy

załącznik nr 5 – Formularz – JEDZ- RTG

zalacznik 6-RTG

załącznik nr 7-RTG

Załącznik nr 8-protokół z wizji lokalnej

Załącznik nr 9 – przynależność do grupy kapitałowej

001-projekt pomieszczenia RTG

jpg2pdf

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 13.08. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 i 2 złożoną przez następujących Wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji

Kryterium 2

termin załatwienia reklamacji –

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 6.480,00 zł

Kwota brutto – 6.804,00 zł

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

PAKIET NR 3

Kwota netto – 6.528,00 zł

Kwota brutto – 6.854,40 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 25.180,43 zł

Kwota brutto – 26.795,95 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 16.754,76 zł

Kwota brutto – 17.772,25 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 50,40 zł

Kwota brutto – 61,99 zł

60 pkt

60 pkt

60 pkt

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

– „ –

– „ –

– „ –

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 11.08.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Tadeusz Meger, Eugeniusz Twór, ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 231.800,05 zł

  (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych 05/100).

 2. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 9.999,00 zł

  (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).