Dotyczy:zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 23.03.2020 r.

Dotyczy:zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww zapytania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pozycja nr 25- czy zamawiający w formularzu zawarł ilość opakowań czy sztuk?

Odpowiedź- sztuk.

 1. Pytanie – pozycja nr 26- czy zamawiajacy w formularzu zawarł ilość opakowań czy sztuk?

Odpowiedź- sztuk.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 20.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2020 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 10, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 2.971,08 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 58.255,20 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 109.948,41 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 35.193,69 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie, informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 60.341,76 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 57,92 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,92 pkt.

 1. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 68.221,44 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 51,23 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 91,23 pkt

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 19.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww zapytania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 1. Czy zamawiający dopuszcza przeliczenie ilościowe, jeżeli np. gramatura zaproponowanego produktu będzie inna niż w zapytaniu ale po przeliczeniu wartości będzie zgodna z formularzem?

Odpowiedź-Dopuszcza.

 1. pozycja nr 1-do jakiego dozownika ma być przeznaczone mydło 500 ml?

Odpowiedź- mydło ma być w dozowniku.

 1. pozycja nr 7 – jakiej długości ma być rolka i jak pakowana? (np. 2 szt. lub więcej)

Odpowiedź-pakowana po 2 rolki, długość nie krótsza niż 10 mb.

 1. pozycja nr 9 i 10 – jakiego rodzaju ma być papier i koloru?

Odpowiedź- pozycja nr 9 – zwykły szary, pozycja nr 10 – szary.

 1. pozycja nr 26 – do jakiego rodzaju dozownika Tork ma być to ręcznik?

Odpowiedź- rolka o wymiarze 30 mb długości i szerokości 20,5 cm, system centralnego dozowania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: „Zakup i środków czystości i innych artykułów gospodarczych”

Do Wszystkich Wykonawców zamówienia

—————————————————–

Pyrzyce, dnia 18.03.2020 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Zakup i środków czystości i innych artykułów gospodarczych” na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia to sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert 30.03.2020 rok do godziny 10:30, termin otwarcia ofert 30.03.2020 rok godzina 11:00. Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną i z małą ilością dni na termin dostawy z wyłonionym wykonawcą podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego poniżej 30 000 euro.

p.o. Dyrektor mgr Mariusz Marek Przybylski

Zapytanie-ofertowe nr 1-na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych

pismo -środki czystości

RODO- dostawa środków czystoścvi

Umowa- środki czystości-projekt

Załącznik nr 1-środki czystości

zalacznik 3

załącznik nr 5-środki czystości

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 7-środki czystości

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1 -srodki_czystosci_zal_nr_2

Pakiet nr 2 – WORKI