OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/2019 „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, Fax (091) 5793-226 lub 5793-227.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/2019

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 18/2019 na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Dyjak Edward

Kryterium oceny ofert:

  • cena – 60%
  • odl. spalarni od punktu odbioru odpadów (km)- 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert –10.12 .2019 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 10.12.2019 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 8.01.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 2.12.2019 rok.

ogłoszenie-utylizacja

RODO-utylizacja

SIWZ-utylizacja

umowa-utylizację- projekt

Załącznik nr 1-oferta-utylizacja

zalacznik 2 załączni,

załącznik nr 4 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- utylizacja

załącznik nr 5-utylizacja odpadów

załącznik nr 6-oświadczenie art. 24 ust. 1-utylizacja odpadów

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO-utylizacja odpadów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

F042 Ogł. o zmianie ogł. 

Zaproszenie na szkolenie w dniu 12 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” pragnie zaprosić lekarzy i pielęgniarki POZ na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu
12 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (wejście C, administracja parter).

Zakres szkolenia będzie obejmował zagadnienia dotyczące profilaktyki nowotworowej jelita grubego, jego przyczyn i objawów klinicznych, sposobów diagnostyki i leczenia oraz techniki komunikacji z pacjentem, mających na celu uświadamianie im jak ważna jest konieczność wykonywania badań profilaktycznych i zachęcanie do ich wykonywania. W trakcie szkolenia będą również omawiane zagadnienia dotyczące zasad zdrowego trybu życia i sposobu odżywiania się osób będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego.

Szkolenie poprowadzą:

dr n. med. Beata Gawdis–Wojnarska – lekarz specjalista z zakresu gastroenterologii,

mgr Beata Matkowska – dietetyk kliniczny.

W celu uzyskania informacji dotyczących szkolenia proszę kontaktować się z Biurem Projektu – tel. 91 579 30 95.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 06.12.2019 r.

                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy!

Rozbudowa lub wymiana systemu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Przedłużenie terminu składania ofert – Rozbudowa lub wymiana systemu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach