Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 445.750,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 481.410,00 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 62.765,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 68.620,20 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 42.660,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 46.072,80 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.550,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 64.314,00 zł

TERMIN DOSTAWY dla pakietów nr 1,2,3,4 – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 664.619,40 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 40/100 ).

Pakiet nr 1 – 481.410,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 67.044,60 zł brutto

Pakiet nr 3 – 48.999,60 zł brutto

Pakiet nr 4 – 67.165,20 zł brutto

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtki, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtki, materiały jałowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 28.247,51 zł.

 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 93.872,09 zł.

 1. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.697,43 zł.

 1. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 138.517,43 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 8.905,02 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 45.372,07 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 6.400,76 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakieici nr 7 wynosi: 58.824,52 zł.

 1. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 44.255,54 zł.

 1. Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.989,96 zł.

 1. Shobu-Kan Jarosław Prządka , ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 21.790,50 zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2020

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2020 na dostawę:

implantów”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 01.12.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 01.12.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 29.01.2021 r.

Wpłata wadium – 01.12.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

Pakiet nr 1 – implanty do zespoleń kości

pakiet nr 2-implanty i narzędzia artroskopowe

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

załącznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7 -oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty 

załącznik nr 8-implanty

Załącznik nr 9 – Oświadczenie-RODO

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 19.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 36.309,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy– 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie informujemy, że wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu następujących Wykonawców:

 1. Oferta nr 1 złożona przez firmę – BHH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 55.737,60 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 39,09 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 79-09 pkt.

 1. Oferta nr 2 złożona przez firmę – ChM Sp. z o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 55.954,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 38,93 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt

Razem – 43,93 pkt.