Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2024 na „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH”.

Pyrzyce, dnia 16.04.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2024 na „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

    Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 208.792,65 zł

    (słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100).

ogłoszenie o wyniku postępowanie- środki dezynfekcyjne

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu podstawowego nr 6/24 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 10.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu podstawowego nr 6/24 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1.04.2024

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 192.295,00 zł

Kwota brutto – 208.792,65 zł

TERMIN Dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


10.04.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2024 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 09.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2024 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 192.295,00 zł

Kwota brutto – 208.792,65 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

09.04.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 6/2024 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 09.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 6/2024 na „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 213.222,00 zł (brutto).

09.04.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu