Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 29.07.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 11.016,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 11.566,80 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 4.608,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.838,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 27.913,56 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 29.788,81 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 18.912,84 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 20.142,57 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 22,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 28.04 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2. Oferta nr 2 – P.H.U „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska – Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 5.241,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 5.503,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – 3 dni.

 1. Oferta nr 3 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 72.870,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 76.513,50 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

 1. Oferta nr 4 – POLAJS Sp. z o.o. Sp. K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 7.128,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.484,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 184.966,30 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 30/100).

Pakiet nr 1 – 9.072,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 89.057,88 zł brutto

Pakiet nr 3 – 5.544,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 7.276,50 zł brutto

Pakiet nr 5 – 53.189,38 zł brutto

Paiet nr 6 – 20.784,06 zł brutto

Pakiet nr 7 – 42,48 zł brutto

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 22.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za stały nadzór techniczny wynosi: 208.308,02 zł brutto.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za naprawę i konserwację sprzętu medycznego – 129,60 zł za roboczogodzinę.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2 ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2020 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

 • CENA – 60%

 • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 29.07.2020 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 29.07.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 27.08.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 20.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 2-mleko i produkty mleczne

Pakiet nr 3 – inne tłuszcze

Pakiet nr 4-ryby

pakiet nr 5

Pakiet nr 6 – przetwory zbozowe, towary sypkie

Pakiet nr 7 – czekolada mleczna

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 16.07.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –ZAKŁAD APARATURY MEDYCZNEJ GRYFMED S.C. EUGENIUSZ TWÓR, TADEUSZ MEGER UL. AKACJOWA 14, 72-300 GRYFICE.

PAKIET NR 1

Stały nadzór techniczny:

Kwota netto złożonej oferty – 192.877,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 208.308,02 zł

Naprawa i konserwacja sprzetu medycznego :

 • kwota netto za roboczogodzinę – 120,00 zł

 • kwota brutto za roboczogodzinę – 129,60 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około:

Pakiet nr 1 – 273.675,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 24.600,00 zł brutto

Pakiet nr 3 – 9.225,00 zł brutto