Odpowiedź na odwołanie

Pyrzyce, dnia 27 czerwca 2019 r.

Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2
74-200 Pyrzyce

Odwołujący:
EMKA S.A.
ul. Jaktorowska 15a
96-300 Żyrardów

Sygn. sprawy: KIO 1168/19
Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 pn. „świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr zamówienia 556054-N-2019 z dnia 04 czerwca 2019 r.
Odpowiedź na odwołanie
– uwzględnienie odwołania
Na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wnoszę odpowiedź na odwołanie złożone przez odwołującego EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie i oświadczam, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił po stronie Zamawiającego żaden Wykonawca, dlatego Zamawiający wnosi, aby Krajowa Izba Odwoławcza rozważyła możliwość umorzenia postępowania odwoławczego o sygnaturze KIO 1168/19 na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
Informacja o uwzględnieniu zarzutów została przekazana faksem / drogą elektroniczną Odwołującemu.

W załączeniu:
– odpis z KRS, z którego wynika prawo do reprezentowania zamawiającego

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecvie nr 1 – 777.816,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych).

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 152.334,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG”. Nr postępowania : 10/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 następujące urządzenia: defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory oraz respiratory i utworzy dla nich nowe odrębne pakiety (z odrębnym pakietem dla kardiomonitora EMTEL FX 3000). Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, który jest wyspecjalizowany w obsłudze serwisowej ww. typu urządzeń przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu aparatu Fabius GS Premium pakietu nr 4 oraz respiratora Savina z pakietu nr 1?

Odpowiedź- NIE.