Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. świetlica wiejska w Żabowie

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. świetlica wiejska w Żabowie

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PESTOKIL Bartosz Kopczuk ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg

Kwota netto złożonej oferty – 28.800,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.424,00 zł

2. oferta nr 2 – Insektpol Sp. z o.o. ul. Lubelska 8B, 11-700 Mrągowo.

Kwota netto złożonej oferty – 42.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 42.000,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 61.992,00 zł (słownie:sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).