Rejestracja on-line

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 7/2024 na dostawę:„implantów do rekonstrukcji wielowkrętarzowych”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 7/2024.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 7/2024 na dostawę:

implantów do rekonstrukcji wielowkrętarzowych”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert- 13.05.2024 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 13.05.2024 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 11.06.2024 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl. Oraz na stronie Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 29.04.2024 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

ogłoszenie o zamówieniu

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego-implanty

RODO – implanty

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-implanty

zalacznik 3-implanty

załącznik nr 5-implanty

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1 –

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2024 na:„Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowania w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2024 na:„Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowania w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”

 

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych oraz materiałów medycznych”.

Pyrzyce, dnia 17.04.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2024 na „Dostawa implantów ortopedycznych oraz materiałów medycznych”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4,5,6 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 166.650,00 zł

Kwota brutto – 179.982,00 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 547.420,00 zł

Kwota brutto – 591.213,60 zł

60 pkt

2 dzień

10 pkt

70 pkt

3

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 848.222,00 zł

Kwota brutto – 916.079,76 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

4

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 81.460,00 zł

Kwota brutto – 87.976,80 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

5

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

6

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 48.810,00 zł

Kwota brutto – 52.714,80 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


17.04.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu