MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19 na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na terenie szpitala funkcjonuje

Mobilny Punkt Pobrań w celu pobrania wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Do Mobilnego Punktu Pobrań mogą zgłaszać się

TYLKO osoby ze SKIEROWANIEM zleconym systemie EWP

Mobilny Punkt Pobrań czynny jest :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15.00 do 19.15.

 • Osoby zgłaszające się na pobranie wymazu powinny dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem tel. 505 090 361. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 • Wjazd do Mobilnego Punktu pobrań na teren szpitala od ulicy Niepodległości.

 • We wskazanym terminie pobrania wymazu należy zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL, aktualnym nr telefonu bądź adresem e-mail.

 • Na badanie osoba podjeżdża własnym samochodem pod mobilny punkt pobrań , zatrzymuje się NIE WYSIADA Z NIEGO – uchyla okno i oczekuje na podejście personelu;

 • Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem lub komunikacją publiczną;

 • Na podstawie dowodu osobistego personel medyczny Szpitala weryfikuje tożsamość zgłaszającej się osoby, a następnie pobiera wymaz.

 • Wymaz pobierany jest z nosogardzieli. Po pobraniu wymazu – samochód odjeżdża. Test jest bezpłatny.

 • Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.

 • W mobilnym punkcie nie wykonuje się płatnych wymazów.

Dotyczy: zakup i dostawa Diatermii Chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Pyrzyce, dnia 28.10.2020 r.

Dotyczy: zakup i dostawa Diatermii Chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nastąpiła pomyłka w podaniu nr projektu.

Nr projektu to: RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 27.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w dniu 23.10.2020 r. zostało złożone pismo od firmy PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice dotyczące rezygnacji odstąpienia od podpisania umowy w pakiecie nr 4 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób.

Pyrzyce, dnia 22.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.08.00-32-NO18/20.

 1. Kod CPV: 33.10.00.00-1

 2. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego w załączniku nr 1 do zapytania opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Termin realizacji umowy: do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany/ przesunięcia terminu realizacji umowy.

Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia z zewnętrznych źródeł finansowania i musi dokonać ich rozliczenia w ściśle określonym terminie.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem cenowym ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego następujące dokumenty:

– dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osoby do tego upoważnione.

– wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

      • aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm./ potwierdzające, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym.

      • dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników (od 1 do 9).

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

– treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

– wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

– oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

– wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. WYBÓR OFERTY.

1. Zamawiający oceni i porówna tę ofertę, która została uznana za zgodną z zapisami zapytana ofertowego.

2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie nie dotyczy dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:

a. oczywistej omyłki pisarskiej,

b. omyłki rachunkowej, która następuje w skutek błędnego obliczenia ceny przez wykonawcę,

c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłoczne zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:

– zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia,

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,

– w przypadku gdy Wykonawca był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub jeżeli przesłane dokumenty nie będą prawidłowe,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

– jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców drogą mailową oraz drogą pocztową.

VI.KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena – 70%

Cena- cena najniższa do ceny badanej x waga x 70

b) Warunki gwarancji – 15%

 • 24 miesiące – 5 pkt

 • 36 miesięcy i powyżej – 10 pkt

 1. Termin dostawy – 15 %

 • do 21 dni – 10 pkt

 • powyżej – 5 pkt

VII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. Postepowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

– o unieważnieniu postepowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu ofertowym.

2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

3.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (załącznik nr 5).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

– Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

– ofertę należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać pocztą elektroniczną na adres: https://platformazakupowa.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.pyrzyce.net.pl) i na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl). Pod warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.Pytania należy kierować na adres : Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce oraz na stronie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty)

XIV. Termin składania oferty upływa dnia 30.10.2020 r. o godzinie 10:00.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku ewentualnych zmian w zapytaniu ofertowym o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawców i zamieści informację na stronie internetowej Szpital i stronie platformy zakupowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – parametry techniczne

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 24 ust 1 i ust. 5

Załącznik nr 6 – warunki gwarancji

Załącznik nr 7 – oświadczenie

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO

Załącznik nr 9 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

zapytanie ofertowe-diatermia

Parametry techniczne – Diatermia

umowa Diatermia

załącznik nr 2-formularz ofertowy

zalacznik 3

załącznik nr 5

zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

załącznik nr 7

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej