Projekt ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

W ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał dofinansowanie zakup sprzętu w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W ramach dofinansowania zakupiono do Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

 • zestaw komputerowy wraz z drukarką o wartości 4 499,00 zł

 • wideokolonoskop wraz z osprzętem (procesorem obrazu, źródłem światła oraz kablem umożliwiającym łączność nowego kolonoskopu z posiadanym oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym rejestrację zdjęć)
  o wartości 172 625,36 zł

 

 

 

 • insuflator CO2 o wartości 17 374,64 zł

Ogólna wartość projektu – 490 901,10 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego dotyczącego chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, który przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014 – 2020, skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększyć świadomość społeczeństwa jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,

 • przeprowadzić badania profilaktyczne w grupie osób w wieku między 55-64 lata
  gdzie zachorowalność na raka jelita grubego jest najwyższa

 • zwiększenie kompetencji lekarzy i pielęgniarek POZ.

Dzięki zakupionemu dodatkowemu sprzętowi do Pracowni Endoskopii od początku trwania projektu do dnia 30.09.2020 r. przebadano 316 osób.

Nowy sprzęt znacznie wpłynie na zwiększenie dostępu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku między
55 – 64 rokiem życia do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz wydłuży ich aktywność zawodową.

Do 30.09.2020 r. odbyło się już 19 spotkań w ramach organizowanych warsztatów edukacyjno – informacyjnych, w który udział wzięło 440 osób. Dzięki spotkaniom zwiększyła się świadomość osób jak ważne jest profilaktyka nowotworu jelita grubego.

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 03.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – MADAR Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 139.943,41 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji– 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie informujemy, że wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu następujących Wykonawców:

 1. Oferta nr 2 złożona przez firmę – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj ul.Ogrodowa 15e, 66-435 Krzeszyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 147.810,60 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 56,81 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 0 pkt

Razem – 56,81 pkt.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 02.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że postępowanie nr 5/2020 na zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2020 na: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, Fax (091) 5793-226 lub 5793-227.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/2020

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2020 na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Dyjak Edward

Kryterium oceny ofert:

 • cena – 60%
 • odl. spalarni od punktu odbioru odpadów (km)- 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 14.12.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 14.12.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2021 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 02.12.2020 rok.

 

ogłoszenie-utylizacja

SIWZ-utylizacja

RODO-utylizacja

umowa-utylizację- projekt

Załącznik nr 1-oferta-utylizacja

zalacznik 2

załącznik nr 4 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- utylizacja

załącznik nr 5-utylizacja odpadów

załącznik nr 6-oświadczenie art. 24 ust. 1-utylizacja odpadów

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO-utylizacja odpadów