Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Pyrzyce, dnia 16.03.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.

Kwota brutto wybranej oferty – 82.444,20 zł

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 20/100).

Dotyczy: do przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak sprawy: 3/2020

Pyrzyce, dnia 9.03.2020 r.

Dotyczy: do przetargu nieograniczonego na dostawę leków

Znak sprawy: 3/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Czy Zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci leku w pakiecie nr 3 w pozycji 24 oraz 25 na fiolkę, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?

Odpowiedź- TAK.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 19-23 i poz. 27 insulin w postaci wstrzykiwaczy?

Odpowiedź- TAK.

  1. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.2 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź- NIE.

  1. Czy Zamawiający w par. 7.1 dopisze, że ceny netto pozostają niezmienne (zgodnie z treścią par. 3.4), zaś zmiana stawki VAT powoduje automatyczną zmianę ceny brutto? Obecne zapisy są niespójne, tymczasem stała powinna być cena netto, zas stawka VAT wynikać z aktualnych przepisów.

Odpowiedź- TAK.

Kampania edukacyjna dotycząca koronawirusa.

Ważne informacje edukacyjne dotyczące koronawirusa.

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus