Strona 5 z 35412345678910...203040...Ostatnie »

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

 

ZMIANA TERMINU – Zapisy trwają do 14.01.2021 r. do godz. 10:00

 

Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia
(m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

 

Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna – wraz ze swoimi danymi osobowymi
– przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza chętnych do zgłoszenia się
za pośrednictwem poczty email: sekretariat@szpital-pyrzyce.pl zgodnie z załączonym formularzem formularz

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szpitala w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze – 91 579 30 95.

Wszystkie zainteresowane osoby powinny do 20 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 Zadeklarować za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym.

Niezbędne dane to:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Nr kontaktowy
 4. Informacja czy pracownik jest medyczny/nie medyczny

 

Zgoda_na_przetwarzanie_danych – plik do pobrania (*.docx)

Zgoda_na_przetwarzanie_danych – plik do pobrania (*.pdf)

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. MADAR Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1,71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 139.943,41 zł.

(słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 41/100).

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu.

Pyrzyce, dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno.

Cena wybranej oferty wynosi: 53.499,86 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za dodatkowe przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji 24 miesiące – 40 pkt.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/2020 na dostawę: „Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 23/2020

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/2020 na dostawę:

Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 05.01.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 05.01.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 03.02.2021 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 14.12.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- nerka

SIWZ nerka

RODO- nerka

ZAŁ_1 FORMULARZ OFERTOWY-nerka

ZAŁ_3 PARAMETRY TECHNICZNE-nerka

ZAŁĄCZNIK NR 4- UMOWA

zalacznik NR 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-

załącznik nr 8

załacznik nr 9 – Oświadczenie-RODO-nerka

Pakiet nr 1

Strona 5 z 35412345678910...203040...Ostatnie »