Strona 5 z 27712345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy; postępowania przetargowego nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 8 pozycja nr 13.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, jak obecnie użytkowany przez Zamawiającego? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź – TAK.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY.
——————————————————–

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4 zapisu na: „ w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”.

Odpowiedź – NIE, zaproponowana treść jest zgodna z obecnym brzmieniem umowy.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2 słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE, kara naliczana jest w przypadku niedotrzymania terminu.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Odpowiedź- NIE, zasadą jest odpowiedzialność wynikająca z kar umownych a w przypadku niepokrycia przez kary całości szkód, dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych paragraf 10 wzoru umowy.

4. Czy zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź -NIE, Zamawiający z uwagi na istotę zamówienia nie może sobie pozwolić na jej nieprawidłowe wykonywanie.

5.Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź- Zamawiający zamówi nie mniej niż 85% zamówienia.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet 7, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a’100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet 7, pozycja 5-6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych niestandardowych kompresów do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 90.870,90 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 98.239,93 zł

dot. konkursu na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania od strony wykonawców dot. ww. postępowania. W zawiązku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zezwala na wykonywanie badań u podwykonawców?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku badań wysokospecjalistycznych.

2. Czy Zamawiający będzie prowadził bank krwi? Jeśli Zamawiający tego nie przewiduje, to Oferent zwraca się z prośbą o dodanie takiej pozycji w celu wyceny kosztów prowadzenia banku krwi.

Odpowiedź: Zamawiający posiada w swojej strukturze organizacyjnej bank krwi.

3. Oferent zwraca się z prośbą o podanie liczby badań koniecznych do wykonania w trybie cito tj. z czasem wykonania: 30min, 1h, 3h oraz rozdzielenie tych badań od badań rutynowych, których czas wykonania może być dłuższy.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Warunku Konkursu.

Strona 5 z 27712345678910...203040...Ostatnie »