Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 7/24 na „Dostawa implantów do rekonstrukcji wielowięzadłowych”.

Pyrzyce, dnia 14.05.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 7/24 na „Dostawa implantów do rekonstrukcji wielowięzadłowych”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

……………………….. –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Biotech Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 124.921,66 zł

Kwota brutto – 134.915,40 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


14.05.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 7/2024 na „DOSTAWA IMPLANTÓW DO REKONSTRUKCJI WIELOWIĘZADŁOWYCH”.

Pyrzyce, dnia 13.05.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 7/2024 na „DOSTAWA IMPLANTÓW DO REKONSTRUKCJI WIELOWIĘZADŁOWYCH”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Biotech Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 124.921,66 zł

Kwota brutto – 134.915,40 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

13.05.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu