Rejestracja on-line

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 9/2024 na dostawę:„rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 9/2024

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 9/2024 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

  1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 04.06.2024 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 04.06.2024 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 03.07.2024 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 24.05.2024 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY SWZ-dostawa rękawic

Dokument- umowa- rękawice, j.u

RODO

Załącznik nr 1 do SWZ-dost. as. med. j.u

zalacznik 3-dostawa rękawic, art. med. j.u

załącznik nr 5-dostawa rekawic, art. med. ju

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 8/2024 na „Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

 

 

 

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 7/2024 na „DOSTAWA IMPLANTÓW DO REKONSTRUKCJI WIELOWIĘZADŁOWYCH”.

Pyrzyce, dnia 22.05.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 7/2024 na „DOSTAWA IMPLANTÓW DO REKONSTRUKCJI WIELOWIĘZADŁOWYCH”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Biotech Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów. Pakiet nr 1- kwota brutto wybranej oferty wynosi: 134.915,40 zł

    (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych 40/100).

Pyrzyce, dnia 22.05.2024 r.

ogłoszenie o wyniku postepowania

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2024 na:„Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowania w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”