Strona 3 z 35412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych,dzierżawa pojemników.

Pyrzyce, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych,dzierżawa pojemników.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty za okres 12 miesięcy wynosi: 261.194,22 zł brutto.

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100).

Wartość brutto za 1 kg odpadówwynosi- 8,37 zł

(słownie: osiem złotych 37/100).

Pyrzyce, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. MEDIM Sp. zo.o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno.

Kwota brutto wybranej oferty – 53.499,86 zł

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

Ogólnopolski program pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przystąpił do ogólnopolskiego programu pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy dwa smartfony dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziale covidowym w tym trudnym dla nich czasie będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.

Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym będą mogli skontaktować się z nimi dzwoniąc na numery:

724 229 420 lub 724 229 425.

Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi (Podpora 1). Ponadto program przewiduje zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem (Podpora 2).

Podpora 1: Porozmawiaj ze mną

Procedura:
1) Szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia.

2) Szpital monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje taki kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona).
Środki:
1) Telefon komórkowy do udostępnienia pacjentom na czas rozmowy z bliskimi.
2) Członek/członkowie zespołu medycznego monitorujący potrzeby pacjentów w zakresie komunikacji z bliskimi oraz inicjujący kontakt telefoniczny między pacjentem niezdolnym do samodzielnych czynności (zwłaszcza umierającym) a jego bliskimi.
Działania:
Po zidentyfikowaniu u pacjenta potencjalnej niezrealizowanej potrzeby kontaktu z bliskimi:
1) zapytanie pacjenta o realną chęć kontaktu z bliskimi
2) udostępnienie pacjentowi telefonu komórkowego (jeśli nie posiada własnego)
3) ewentualnie udzielenie pomocy w uzyskaniu połączenia (w razie trudności technicznych)
4) zaoferowanie możliwości kolejnych rozmów
5) skontaktowanie się z bliskimi pacjenta umierającego i zachęcenie ich do pożegnania się przez telefon

Podpora 2: Podnieś mnie na duchu

Procedura:
1) Szpital w jasny i przystępny sposób informuje pacjentów o możliwości kontaktu z kapelanem (zgodnie z potrzebami religijnymi).

2) Szpital umożliwia choremu osobisty kontakt z kapelanem, przy zachowaniu procedur właściwych dla bezpieczeństwa epidemicznego.


Środki:
Przeszkolenie kapelana (zarówno będącego pracownikiem szpitala, jak również duchownych innych wyznań delegowanych do posługi religijnej w szpitalu) w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie poruszania się w reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami ogólnymi i zasadami obowiązującymi w danym szpitalu.

Działania:
Kapelan podejmuje posługę w zakresie wsparcia duchowego wobec chorych zgłaszających taką potrzebę – podczas kontaktu z pacjentem identyfikuje typ potrzeby duchowej (np. rozmowa, modlitwa lub udzielenie sakramentów).

Strona 3 z 35412345678910...203040...Ostatnie »