Strona 3 z 33212345678910...203040...Ostatnie »

dotyczy: Dostawa implantów, staplery chirurgiczne

Pyrzyce, dnia 15.09.2020 r.

dotyczy: Dostawa implantów, staplery chirurgiczne

Znak sprawy: nr 13/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1, dot. Rozdziału VI, pkt. 2 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne wskazanie, które z wymienionych dokumentów / oświadczeń Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą, a które wymagane będą do złożenia przed udzieleniem zamówienia dla oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?

Odpowiedź- proszę o złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ofertą oprócz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, które składa się w terminie późniejszym.

Pytanie 2, dot. § 6 projektu umowy:

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3, dot. § 7 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź- TAK, sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

Pytanie 4, dot. § 7 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu tak by w momencie zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegała cena brutto przy zachowaniu ceny netto.

Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź- TAK.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 28.09.2020 r.

Pyrzyce, dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje o dokonaniu zmian w projekcie umowy i w SIWZ zgodnie z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące ww postępowania.

1.Zmiany dotyczą:

a) zapisy w SIWZ:

 • rozdział XIII pkt 2 SIWZ-kryterium oceny ofert „Termin dostawy” było – 1 dzień – 40 pkt, 2 dni – 10 pkt, 3 dni – 8 pkt, jest – 2 dni – 40 pkt, 3 dni – 10 pkt, 4 dni – 8 pkt.

b) projekt umowy:

– dotyczy § 6 ust. 2, było- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy leków na tzw. „dostawę na cito – lek ratujący życie w okresie 8 h od chwili otrzymania zamówienia od Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania dostawy leku ratującego życie w ww terminie, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć różnicę w cenie dostawy przedmiotowego leku pomiędzy ceną tego leku zakupionego u innego dostawcy a ceną oferowaną przez Wykonawcę, jest – zamiast 8 h będzie 12 h.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 14, czy zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego w blistry?

Odpowiedź- NIE.

2. Dotyczy pakietu nr 5 poz. nr 21, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z maści do oczu na żel do oczu (Corneregel, 50 mg/g, żel do oczu 5g)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 22, czy zamawiający dopuści wycenę Lacrimal Natura Plus, krople do oczu, 10ml?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 24, czy zamawiający dopuści zamianę ampułki na fiolkę – obecnie dostępna jest tylko taka postać?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 4- czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź-TAK.

 1. Dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 35 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0,5%, rozt. Do infuz. 100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilościopakowań? W związku z tym, że zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml TRU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jestjedynym sposobem bezpiecznym podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 pozycja nr 24, czy zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCI 0,9%:3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%:1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź- NIE.

 1. Dotyczy pakiet nr 5 poz. nr 6 – czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę,aer. Inhal. 120 dawek w ilości 5 opakowań?

Odpowiedź- NIE.

 1. Pakiet 10 poz. 1 i 2
  W związku ze zmianami wskazań w CHPL leku opisanego pakiecie 10 pozycja 1 i 2 – prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu z nowymi wskazaniami do starowania w CHPL tj.: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Skład, producent oraz spektrum działania powyższego leku nie uległy zmianie i są zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

 1. Do rozdziału XIII pkt 2 SIWZ: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 2 dni od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

  Odpowiedź- TAK. Termin dostawy: 2 dni – 40 pkt, 3 dni – 10 pkt, 4 dni – 8 pkt.

  11. Do §5 ust. 5 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 6-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 5 projektu umowy następującej treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

  Odpowiedź-Zgodnie z projektem umowy.

  12. Do §6 ust. 2 projektu umowy: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dokonanego w trybie cito do 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź – TAK.

Strona 3 z 33212345678910...203040...Ostatnie »