Strona 3 z 29412345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2019: „DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 16/2019 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Sara Tomaszewska Pawłowska-pracownik apteki.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 21.10.2019 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 21.10.2019 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 19.11.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 11.10.2019 r.

 

ogłoszenie o przetargu-apteka

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

Umowa – dostawa leków

PAKIET Nr 1 – PŁYNY INFUZYJNE

PAKIET Nr 2– ŻYWIENIE POZAJELITOWE

RODO – leki

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie

należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. ZBOREK” Z.Kusiak, M.Kusiak Spółka Cywilna Przecław 150,0 72-005 Przecław

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 8.485,35 zł.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 48.000,56 zł

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 66.946,32 zł.

  1. MADAR” Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 130.958,10 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 152.247,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 56.173,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 45.765,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach realizuje projekt pt: „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ –profilaktyka nowotworu jelita grubego” dotyczący badań kolonoskopowych w ramach Programu Profilaktyki Raka Jelita grubego otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych.

Nasi lekarze będą nie tylko leczyć i badać, ale i edukować. W ciągu dwóch najbliższych lat zorganizujemy ponad
20 spotkań poza Szpitalem, podczas których nasi specjaliści wyjaśnią pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, rozwieją wszelkie wątpliwości, lęki, wytłumaczą na czym polega badanie i dokładnie opowiedzą o profilaktyce raka jelita grubego.

Nowotwór jelita grubego to jeden z najczęściej występujących w naszym kraju nowotworów złośliwych. Uważany jest on za chorobę cywilizacyjną. Najczęściej atakuje osoby po 65. roku życia, wczesna diagnoza daje możliwość wykrycia potencjalnych zmian nowotworowych. Jak podają statystyki, u co czwartej osoby poddanej kolonoskopii między 55 – 64 rokiem życia lekarze wykrywają polipy – gruczolaki, czyli łagodne zmiany, które mogą przekształcić się w nowotwór. Dlatego warto skorzystać z badania !!! Badanie w ramach projektu jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Podkreślić należy, że ani polipy, ani nowotwór jelita grubego na ogół nie dają początkowo żadnych wyraźnych objawów. Choroba jest tym bardziej groźna, że rozwija się powoli, często przez kilkanaście lat. Zmiany nowotworowe powstają w wyniku zezłośliwienia zmian łagodnych. Wykrycie i usunięcie ich we wczesnym stadium, podczas kolonoskopii, może zapobiec rozwojowi raka. Warto też pamiętać, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium, niemal zawsze jest uleczalny.

Badania wykonujemy w Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, gdzie możecie Państwo liczyć na jakość i przyjazną atmosferę.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

oświadczenie zgoda na przesłanie zaproszenia

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

dane uczestnika projektu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

oświadczenie dla emeryta

oświadczenie dla bezrobotnego

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU NA BADANIE

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA BADANIE KOLONOSKOPOWE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBĄ niesamodzielną

Strona 3 z 29412345678910...203040...Ostatnie »