Strona 2 z 45612345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 7/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:

Pyrzyce, dnia 02.06.2023 r.

Szpital Powiatowy

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 7/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:

leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Odpowiedź- do pełnego opakowania w górę.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź- proszę pytać o konkretną pozycję z SWZ.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

  Odpowiedź – proszę pytać o konkretną pozycję z SWZ.

 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź- Tak, jeżeli nie przekraczają wielkości 2 op. max 3 op. podanych w SWZ.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- do pełnych opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź- TAK.

 1. Prosimy o wyszczególnienie kwoty wadium do danego pakietu. W SWZ znajduje się informacja tylko o całościowej kwocie wniesienia wadium.

  Odpowiedź- zamawiający wyjaśnia, że kwota wadium zamieszczona jest na platformie w komunikatach publicznych.

 2. Dotyczy pakiet nr 11 poz. nr 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna) rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

  100 g żelu zawiera:

  – wodę destylowaną,

  – glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę,

  – 2 g chlorowodorek lidokainy,

  – 0,250 g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%),

  – hydroksybenzoat metylu,

  – hydroksybenzoat propylu

  Produkt w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności: 6ml (6g) opakowanie zawiera 25 szt.

Odpowiedź- zgodnie z SWZ.

 1. Dotyczy: pakiet 8 pozycja 1 :
  Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
  Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
  Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.
  Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy.
  Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.
  Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy.

  Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […].
  Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

11.Czy w Pakiecie nr 9 poz. 15 i 16 (Dexamethasonum inj.) Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź- Tak, wymagamy.

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

  – pozycja nr 10 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl,

  – pozycja nr 11,16 – proponujemy opakowanie 30 tabl. zamiast 90 tabl.

Odpowiedź- TAK.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2
ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych
:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 991) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów
  oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
  ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie
  do dnia 22 czerwca 2023 r.
  do godz.
  1200 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu
  i czasie określonym w ogłoszeniu.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

 5. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

  • cena oferowanych świadczeń usług medycznych – 100%.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 r.. o godz. 1100.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl
  i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

 4. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 5. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z
2023 r., poz. 991).

Zarządzenie nr 22 z 2023 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy / zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej, ortopedii i izby przyjęć

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nr 8/2023 na dostawę:„rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 8/2023

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nr 8/2023 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 12.06.2023 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 12.06.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 11.07.2023 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 01.06.2023 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY SWZ-dostawa rękawic

RODO

Dokument- umowa- rękawice, j.u

Załącznik nr 1 do SWZ-dost. as. med. j.u

zalacznik 3-dostawa rękawic, art. med. j.u

załącznik nr 5-dostawa rekawic, art. med. ju

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Pakiet-nr-1-rekawice

Pakiet-nr-2-Higiena-pacjenta

Pakiet nr 3 – asortyment jednorazowego użytku

Pakiet-nr-4-system-do-uzyskiwania-krwi-i-pomiaru-ciśnienia-po-zabiegu-operacyjnym

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2023 na:„Dostawa leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 7/2023

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2023 na:

Dostawa leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mędzin Ilona- z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa

tel. 915702573 wew. 289

2. mgr Apoloniusz Urbanowicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

tel. 915702573 wew. 279

 1. Halina Piskorz – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 04.07.2023 r. godz. 1030.

Termin otwarcia ofert 04.07.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 01.10.2023 r.

Wadium 04.07.2023 r.

Pyrzyce, dnia 30.05.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- leki

Ogłoszenie o zamówieniu TED

SZPITAL POWIATOWY-SWZ apteka

RODO – leki

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego

przynależność do grupy kapitałowej – leki odt

JEDZ- leki

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-LEKI

zalacznik 3-leki

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-leki

Załącznik nr 8

pakiet 1 – żywienie pozajelitowe

Pakiet 2 – żywienie pozajelitowe 2

pakiet 3 – Płyny infuzyjne

pakiet 4 – Witaminy

pakiet 5 – leki psychotropowe

pakiet 6 – leki rózne 1

pakiet 7 – leki rózne 2

Pakiet 8 – leki rózne 3

pakiet 9 – leki rózne 4

pakiet 10 – Leki rózne 5

pakiet 11 – Zele sterylne

Strona 2 z 45612345678910...203040...Ostatnie »