Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 2.720,88 zł.
(słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 88/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 41.421,58 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 58/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 26.767,44 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100)

2. „MADAR” Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 141.526,68 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 68/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że Wykonawca Piekarnia AGA S.C. A Kominek&P.Wydro ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce w pakiecie nr 5- pieczywo zostaje wykluczony zgodnie z art.24. ust. 1 pkt 12- wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta w pakiecie nr 5 zostaje odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4- ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą oraz postępowanie w ww pakiecie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol6B, 03-236 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 384,48 zł brutto.

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 5.110,83 zł brutto. Czytaj dalej