OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

SZPITAL POWIATOWY

Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Tel.. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

 

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2020 na dostawę:

materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.

  2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:

    • cena – 60%

    • termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert – do 11.08.2020 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 11.08.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 09.09.2020 r.

Wpłata wadiumdo dnia 11.08.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 31.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

RODO-mat. operacyjne

pakiet nr 1- mat.operacyjne I

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 -materiały operacyjne II

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper

załącznik nr 7-mat. oper

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa mat. ope