Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 25.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 53.291,52 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 46.774,80 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie, informujemy, że postepowanie w pakiecie nr 3-spodnie do kolonoskopii zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 24.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –Bialmed Sp.z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 141.670,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 153.081,02 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 143.938,62 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 62/100 ).

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 na zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

 

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielmy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładowarki do akumulatora litowo-jonowego oraz 1 szt. akumulatora Li-lon, kompatybilnego z ładowarką,które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności ( tzw. wyrób medyczny) dla których stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.