Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 19/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.10.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.10.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 9.11.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.10.2017 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 18/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 18/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 26.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 26.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.10.2017 r.
Wpłata wadium – 26.09.2017 r. Czytaj dalej

.