Przetargi

Strona 3 z 5712345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 15.01.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 15.01.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.02.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia. Czytaj dalej

dot. konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nie doszło do podpisania umowy na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ponieważ Oferent nie podpisał umowy na warunkach określonych w konkursie.

dot.konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital Powiatowy w Pyrzycach po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą :
– ofertę nr 1 złożoną przez DIAGNOSTYKA Sp z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

 

 

Strona 3 z 5712345678910...203040...Ostatnie »