Przetargi

Strona 3 z 14212345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 7.10. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Linvatec Polska Sp. zo.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 65.430,00 zł

Kwota brutto – 70.664,40 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2.

EMED Sp. z o.o. Sp.K

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 3

Kwota netto – 31.497,00 zł

Kwota brutto – 34.016,76 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

3

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 891.460,00 zł

Kwota brutto – 962.776,80 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. Nie dotyczy.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


7.10.2021 r.…………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 65.430,00 zł

Kwota brutto – 70.664,40 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2.

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 3

Kwota netto – 31.497,00 zł

Kwota brutto – 34.016,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 891.460,00 zł

Kwota brutto – 962.776,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

……05.10.2021 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.374.885,12 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 12/100)(brutto).

……5.10.2021 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania nr 11/21.

Pyrzyce, dnia 5.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 11/21.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5- w pakiecie nr 1 Zamawiający wyspecyfikował w pozycji 4 i 5 ten sam produkt. Prosimy o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5?

Odpowiedź- pozycja nr 4 dotyczy diety normokalorycznej, pozycja nr 5 dotyczy diety hiperkalorycznej.

Strona 3 z 14212345678910...203040...Ostatnie »