OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 20/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2011 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania nastepującemu Wykoanwcy:

1. ELTE Sp. z o.o. ul. Warcisława 5B Kołbacz, 74-106 Stare Czarnowo.
Kwota brutto wybranej oferty- 18.748,32 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 32/100).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 19/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 19/2011 na dostawê:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej