Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1- leki kardiologiczne zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie zamawiający informujem, że postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1.Gustaw Securitas System Sp. z o.o. ul. I. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin.
Kwota brutto wybranej oferty – 346.518,48 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 48/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonwców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy następujacych odpowiedzi: Czytaj dalej