Dotyczy: postepowania przetargowego nr 15/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu pakietów nr 7,9,13,14,15 unieważnia postępowanie przetargowe w tym zakresie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7- ustawy Prawo zamówień publicznych- postępowanie Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że w związku z pismem z dnia 20.09.2011 r. z firmy PGF URTICA z siedzibą we Wrocławiu po przeanalizowaniu pakietów wskazanych w ww piśmie odrzuca ofertę następujacych firm:
1. PZF Cefarm-Szczecin S.A. ul. Ziemowita 10, 71-717 Szczecin pakiet nr 7,9,13,14,15 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław pakiet nr 7 i 14 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 15/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 19 – albuminy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego, ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Kwota brutto wybranej oferty- 121.933,62 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysiecy dziewięćset trzydzieści trzy złote 62/100).